الزام به اخذ پایان کار در فرض عدم مالکیت متعهدخوانده دعوی الزام به فک رهن

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت تعهد مبنی بر اخذ پایان کار، مالکیت غیر بر ملک موثر نبوده و متعهد ملزم به اخذ پایان کار است؛ زیرا تعهد وی از مصادیق تعهد به فعل غیر است. دعوای الزام به فک رهن باید به طرفیت مرتهن نیز اقامه شود؛ در غیر این صورت قرار رد دعوی صادر می‌شود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/13

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ف. ط.ع. فرزند م. به طرفیت خواندگان آقایان ر. ب. و ع. ه ب. فررند ی. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک الزام به فک رهن واخذ پایان کارساختمان وتفکیک ملک وتنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع درضلع شمالغرب طبقه دوم احداثی درپلاک ثبتی --- واقع دربخش --- تهران به مساحت 70 مترمربع بانضمام پارکینگ مربوط واقع درتهران خیابان خیام شمالی کوچه شهید بخیتاری پ 38 مقوم به 51/000/000 ریال ارزش منطقه ای دادگاه باعنای به محتویات پرونمده ونظربه اینکه به موجب استعلام واصله به شماره 116845 /ش مورخه 93/12/2 اداره ثبت اسناد واملاک شمالشرق تهران مالکین غیرازخواندگان می‌باشد وپلاک موصوف نیز به موجب سندرهنی شماره 1885 مورخ 88/12/23 دفتراسناد رسمی 797 تهران دررهن پست بانک می‌باشد وفروشنده دعوی را به نحو صحیح تنظیم نکرده است. علیهذا دعوای با کیفیت موصوف قابلیت اجابت نداشته مستندا به ماده 2 قانونی آیین دادرسی مدنی وماده 56 قانون اجرای احکام مدنی قرارعدم استماع دعوی صادرو اعلام می‌دارد ودر خصوص درخواست خواهان خانم ف. ط.ع. به طر فیت خواندگان ر. ب. و ع. ب. به خواسته تامین خواسته ودستورمورخه دادگاه باعنایت به محتویات پرونده. نظربه اینکه به خواهان جهت صدور تامین خواسته در تاریخ 93/9/1 جهت تودیع خسارت احتمالی ابلاغ ودرفرجه قانونی خسارت احتمالی راتودیع ننموده است ودر خصوص درخواست دستورموقت باعنایت به استعلام واصله خواهان مالکین را جزء جزء خواندگان قرارنداده است وسند نیز دررهن بانک می‌باشد. دادگاه فوریت امر را احراز ننموده است.علیهذا درخواست خواهان راوارد ندانسته. قرار رد درخواست صادر واعلام میدارد در خصوص دادخواست خانم ف. ط.ع. به طرفیت خوانده آقای ر. ب. به خواسته مطالبه خسارت وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد خوانده مبنی بر انتقال رسمی مورد معامله به خواهان به مبلغ 315/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی دادگاه باعنایت به محتویات پرونده نظربه اینکه دربند 9 ماده 6 قرارداد موصوف طرفین شرط نموده است در صورت تخلف وتاخیر دراجرای تعهدات مبنی بر تنظیم سندرسمی وتحویل موردمعامله به ازای هرروز تاخیر معادل مبلغ 500/00 ریال به عنوان خسارت تاخیر دراجرای تعهد دروجه طرف مقابل بپردازد. طرفین با توجه به مواد 10 و 190 قانون مدنی درقرارداد تنظیمی مابین خود وقائم مقام قانونی خود لازم الاجرا دانسته وحسب مواد 10 و 190 قانون مدنی قراررداد خصوصی افراد در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نسبت به کسانی که آن را تنظیم نموده‌اند نافذ می‌باشد ونظر به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ و استحضار در جلسه دادرسی حضور پیدا نکرده است لایحه ای نیز ارسال نداشته است دلیلی بررد ادعای خواهان ارائه نداشته است. علیهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ومواد 10 و 219 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 315/000/00 ریال بابت اصل خواسته وپرداخت هزینه داردسی طبق تعرفه درحق خواهان صادر و اعلام می دارد. در خصوص دادخواست خانم ف. ط.ع. به طرفیت خوانده(آقای ع. ب. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک وفک رهن و اخذ پایان کار وتفکیک وانتقال ششدانگ پلاک ثبتی --- واقع دربخش --- تهران ومطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارات و مطالبه وجه التزام ناشی ازعدم انجام تعهد خوانده مبنی برانتقال رسمی مورد معامله به مبلغ 315/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی دادگاه باعنایت به محتویات پرونده ونظربه اینکه دعوی متوجه خوانده نمی‌باشد. مستندا به بند 4 ماده 84 ناظر بر ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رددعوی خواهان صادرمی گردد. رای صادره در خصوص شق سوم مبنی بر محکومیت خوانده ردیف اول غیابی وظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی درهمین دادگاه می‌باشد. ودر خصوص سایر شقوق ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض درمحاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - رمضانعلی صمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/30

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم ف. ط.ع. به طرفیت آقای ر. ب. نسبت به قرار رد دعوی الزام به اخذ پایانکار مورد معامله در سند عادی 90/12/21 در دادنامه شماره --- - 94/2/13 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران وارد است. با توجه به مفاد تعهد تجدیدنظرخوانده به اخذ پایانکار به شرح بندهای 2 و 7 ذیل ماده 6 قرارداد مذکور، صدور قرار رد دعوی فاقد وجاهت قانونی است و بر فرض مالکیت غیر بر ملک نیز تعهد تجدیدنظرخوانده از مصادیق تعهد به فعل غیر بوده و دعوی الزام ایشان به انجام تعهد مسموع و در خور رسیدگی ماهوی است بنابراین دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه مذکور پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به خواسته فوق به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. راجع به تجدیدنظرخواهی به قرار رد دعوی در خواسته فک رهن و نیز رد دعوی نسبت به آقای ع. ب. در همان دادنامه، با عنایت به عدم طرف دعوی قرار گرفتن مرتهن و نیز فقدان موجبی در نقض و تخدیش دادنامه از لحاظ عدم توجه دعوی به نامبرده اخیر به استناد ماده فوق الذکر تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه موصوف را در آن موارد تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار

سید عطا قیصری - هوشنگ امامی

منبع
برچسب‌ها