بررسی لزوم ابلاغ دادنامه به وکیل علاوه بر محکوم علیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/12
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

بررسی لزوم ابلاغ دادنامه به وکیل علاوه بر محکوم علیه

پرسش

آیا دادنامه صادره از سوی دادگاه می‌بایست علاوه بر وکیل به محکوم‌علیه نیز ابلاغ گردد؟

نظر هیات عالی

مطابق ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری باید به طرفین پرونده یا وکیل آن‌ها ابلاغ شود؛ چنانچه محکوم‌علیه دارای وکیل با حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، ابلاغ به وکیل علاوه بر متهم هم لازم است؛ نتیجتاً عقیده اکثریت در حد استنتاج مرقوم تائید می‌گردد.

نظر اکثریت

ابلاغ به وکیل ارجح است. وقتی فردی در پرونده کیفری وکیل دارد می‌بایست تمامی اوراق پرونده به وکیل ابلاغ گردد؛ در ماده 45 آیین دادرسی مدنی نیز صراحت وجود دارد در صورتی که وکیل حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد می‌بایست به وکیل ابلاغ شود و طبیعتاً در صورتی که متهم وکیل نداشته باشد می‌بایست به خود او ابلاغ شود. همچنین در ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری، مباحث مربوط به ابلاغ را به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع داده است و در تبصره ماده 47 قانون اخیرالذکر بیان می‌دارد اگر وکیل حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد باید حتماً به وکیل ابلاغ گردد؛ ضمن اینکه در بسیاری از پرونده‌های کیفری که دادنامه قطعی وفق ماده 380 آیین دادرسی کیفری صرفاً به متهم ابلاغ گردیده است و به وکیل ابلاغی صورت نگرفته است،‌ وکلای مربوطه به قاضی اجرای احکام کیفری مراجعه نموده و از اینکه رای قطعی به وی ابلاغ نگردیده، معترض گردیده و درخواست تجدیدنظرخواهی می‌نماید که این مورد مشکلات عدیده‌ای را برای اجرای احکام کیفری ایجاد می‌نماید.

نظر اقلیت

در امور کیفری وقتی می‌توانیم به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مراجعه نماییم که قانون آیین دادرسی کیفری در آن خصوص ساکت باشد؛ اما در ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً بیان گردیده است که ابلاغ به متهم یا وکیل وی صورت گیرد؛ لذا در صورتی که وکیل حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد به هر یک از متهم یا وکیل وی ابلاغ گردد کفایت نموده و هیچ‌گونه ارجحیتی در خصوص ابلاغ به وکیل وجود ندارد.

منبع
برچسب‌ها