شرط تحقق بزه ترک انفاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرط لازم برای تحقق بزه ترک انفاق،تمکین زوجه است

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. ق. فرزند ج. متولد 64 دایر بر ترک انفاق با وکالت آقای ح. ق. موضوع شکایت خانم الف.الف. با وکالت آقای ع.ج.ش. با عنایت به دادنامه شماره --- مورخ 3/8/91 شعبه چهارم حقوقی دادگستری شهرستان بهارستان که برابر رای صادره شاکیه محکوم به تمکین از متهم گردیده و رای صادره برابر دادنامه شماره --- مورخ 8/12/91 شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید گردیده و با امعان نظر به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی مورخ 20/1/93 که بر مبنای اظهارات مشارالیهم و وکلای ایشان مقرر گردیده در حضور وکلای طرفین و شاکی و متهم احدی از مامورین مجرب به محل مراجعه و گزارش نمایند که آیا محل سکونت متناسب با شئون شاکیه از سوی متهم مهیا گردیده و شاکیه حاضر به سکونت در منزل مشترک می‌باشد یا خیر؟که نتیجه تحقیقات و معاینه محلی مامورین به تاریخ 31/1/93 حاکی از آن است که منزلی حدودا 100 متری با وسایل اولیه از سوی متهم تهیه شده ولیکن شاکیه در حضور مامور اظهار داشته چون پدر و مادر متهم در زندگی من دخالت می کنند و وسایل تهیه شده دست دوم می‌باشد من در این منزل زندگی نمی کنم دادگاه بنا به مراتب مذکور و با امعان نظر به اینکه از شروط پرداخت نفقه،تمکین زوجه مستندا به ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مقررشده و پرداخت نفقه فرع بر تمکین زوجه گردیده و زوجه نیز عدم تمکین خود را صراحتا اعلام نموده و در آراء سابق نیز محکوم به تمکین گردیده مستندا به ماده اخیرالذکر و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری واصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد 0 رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- جزایی دادگستری بهارستانفتحی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.الف. نسبت به مفاد دادنامه شماره --- مورخ 16/2/93 صادره از شعبه --- دادگاه جزایی بهارستان که به موجب آن نامبرده به شکایتی دایر بر ترک انفاق علیه آقای ح.ق.م. مطرح که دادگاه حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام نموده است لذا هیات دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد و دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال موثری ندارد. لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده 257 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار

موسوی پور - نجفی رسا

منبع
برچسب‌ها