کاهش پیش قسط مهریه در دادگاه تجدیدنظر

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه مالی که زوج بتواند از محل آن پیش قسط مهریه را یکجا تهیه و پرداخت کند، یافت نشود و درآمد وی نیز در حدی نباشد که بتواند از محل آن ضمن تامین معاش و هزینه زندگی خود اقساط تعیین شده را پرداخت کند، میزان پیش قسط و اقساط قابلیت کاهش توسط دادگاه تجدیدنظر را دارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح.س. به‌ طرفیت خانم ر.ز. به‌ خواسته صدور حکم بر اعسار و تقسیط محکوم‌به دادنامه --- - 1392/12/19 موضوع پرونده 9201636 با توجه به ‌شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین نظر به ‌اینکه تنها دلیل خواهان استشهادیه پیوست می‌باشد و با توجه به اینکه میزان حقوق اعلامی که در استشهادیه می‌باشد و آنچه در جلسه رسیدگی خواهان اعلام نموده است تعارض داشته ولیکن از آنجایی‌که خوانده نیز دلیلی که حکایت از آن داشته باشد خواهان توان پرداخت یکجای مهریه را دارد ارائه نکرده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به ماده 20 و 21 و 23 قانون اعسار از محکوم‌به محکوم‌ به پرداخت 15 سکه به‌ عنوان پیش قسط و الباقی را هر سه ماه یک سکه در حق خوانده پرداخت نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده شهر ری- فریدونی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.س. به طرفیت خانم ر.ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/17 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی شهر ری که موجب آن حکم به اعسار تجدیدنظرخواه از پرداخت دفعی مهریه محکوم‌به و تقسیط آن صادر شده و مقرر گردیده است تعداد 15 عدد سکه بهار آزادی از محکوم‌ به به‌ صورت نقد و یکجا و مابقی از هر سه ماه یک قرار سکه بهار آزادی به صورت اقساط پرداخت شود نحوه تقسیط و میزان اقساط تعیین شده مورد اعتراض قرار گرفته است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی، اسناد و مدارک ابرازی و شهادت شهود و قیمت سکه، اعتراض وارد است و این قسمت از رای مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر نشده است زیرا ادعای تجدیدنظرخواه مورد تایید و تصدیق شهود قرار گرفته است و مالی که بتواند از محل آن تعداد 15 سکه را یکجا تهیه و پرداخت نماید از وی به دست نیامده است و درآمد وی نیز در حدی نیست که بتواند از محل آن ضمن تامین معاش و هزینه زندگی خود هر سه ماه یک سکه را پرداخت نماید لذا این قسمت از رای دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و مقرر می‌گردد تعداد 5 سکه بهار آزادی نقدا و بقیه هر چهار ماه یک سکه تمام بهار آزادی به صورت اقساط پرداخت گردد. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیگدلی- علیخانی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها