بررسی مستند دعوی توسط بازرسین اداره ثبت و تکلیف دادگاه رسیدگی کننده اثر تردید اداره ثبت نسبت به سند صلح در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی تصمیم دادگاه قبل از اظهار نظر بازرسان اداره ثبت در خصوص اصالت سند مستند دعوی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، چنانچه اداره ثبت اسناد و املاک در پاسخ استعلام ثبتی مالکیت خوانده را تایید کرده، ولی راجع به اصالت سند صلح مبنای مالکیت وی اظهار تردید کند، به طوری که موضوع توسط بازرسین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران مورد بررسی قرار گیرد؛ مادامی که نتیجه بازرسی مشخص نشده، دعوی مذکور مسموع نیست.در صورت اظهار تردید توسط در پاسخ استعلام ثبتی نسبت به سند صلح مبنای مالکیت خوانده در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و بررسی اصالت آن توسط بازرسین اداره ثبت، مادامی که نتیجه بازرسی مشخص نشده، اقتضاء صدور قرار عدم استماع دعوی را داشته و صدور حکم به رد دعوی فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا موجبات تضییع حقوق احتمالی خواهان را فراهم می کند.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/30

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ر. ر. یی فرزند م. به طرفیت آقای م. ک.خ.الف. فرزند ع.الف. 2 - آقای ب. الف.ز.ش. فرزند ع. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی قطعه --- به مساحت 450 مترمربع بدین شرح که حسب دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده خواهان مدعی است ملک موصوف را به صورت قولنامه عادی خارج از بنگاه املاک از خوانده ردیف اول خریداری نموده وایشان نیز از دارنده سند رسمی (خوانده ردیف دوم) خریداری نموده است خواندگان در جلسه رسیدگی حاضر نشده ولیکن طی لایحه تقدیمی آمادگی خود را جهت انتقال رسمی ملک موصوف به خواهان اعلام نمودند از طرفی حسب پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و امالک کن ملک موصوف طی سند صلح شماره 37518 مورخ 17/4/37 دفترخانه 159 تهران به آقای ب. امین زاده شالقونی انتقال یافته که در حال حاضر اصالت سند صلح توسط بازرسین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران تحت بررسی ست مضافا مدیریت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران طی مکاتبه ای با اداره ثبت منطقه اوامر ارشادی مبنی بر کنترل کلیه خروجی های تفکیکی این پلاک ثبتی را اعلام نموده و جریان ثبتی این پلاک ثبتی به کرات به مراجع قضایی اعلام شده است. دادگاه نظر به مراتب فوق با عنایت به اینکه تنظیم قرارداد فیمابین طرفین پرونده در چنین شرایطی که اصالت اسناد از ناحیه دولت مورد تردید است خلاف نظم عمومی جامعه است و از طرفی سوء استفاده از قانون هرچند جرم نیست ولیکن اخلاق حسنه و منجر به جریحه دار نمودن احساسات جامعه میگردد لذا خواسته خواهان را وارد تشخیص نداده مستندآً به ماده 10 و 975 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می نمیاد. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - کرمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/28

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ر. ر. یی به طرفیت م. ک.خ.الف. و ب. الف.ز.ش. از دادنامه شماره --- مورخه 94/2/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر رد دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی قطعه --- به مساحت 45 متر مربع می‌باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظر خواهی به عمل آمده را وارد دانسته به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظر خواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می داند زیرا اگر چه تجدیدنظر خواندگان در خصوص معامله قطعات موضوع قرارداد ارائه شده از ناحیه تجدیدنظر خواه تعرض ننموده و پاسخ استعلام ثبتی مالکیت آقای ب. امین زاده شالتونی را طی سند صلح شماره 37518 مورخه 374/17 دفتر خانه 109 تهران راجع به باقی مانده قطعات تایید نموده مع الوصف راجع به اصالت سند صلح یاد شده تردید نموده به طوری که مراتب توسط بازرسین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران مورد بررسی قرار گرفته مع الوصف نتیجه بازرسی مشخص نشده، با عنایت به اینکه تا قبل از اظهار نظر نهایی بازرسین واحد ثبتی محل در خصوص اصالت سند صلح یاد شده نمی توان به مالکیت ب. امین زاده تعرض نمود و از طرفی صدور حکم به رد دعوی موجبات تضییع حقوق احتمالی تجدیدنظر خواه را فراهم می‌نماید در نتیجه اقتضاء صدور قرار عدم استماع دعوی تا اعلام نظر بازرسین موضوع گزارش واحد ثبتی به عنوان متولی امر وجود داشته که به این مهم توجه نشده دادگاه با انطباق تجدیدنظر خواهی با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 2 و 358 قانون یاد شده راجع به خواسته مطروحه تا رفع تردید از اصالت سند صلح موضوع مالکیت احدی از تجدیدنظر خواندگان دادگاه قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس ‌و مستشار

علیرضا طاهری - پرویز رحیمی

منبع
برچسب‌ها