مرجع صالح در رسیدگی به اتهام کلاهبرداری رایانه ای

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای، دادسرای عمومی محل وقوع بانک صاحب حساب (محل واریز وجه) می‌باشد.

رای خلاصه جریان پرونده

دادسرای عمومی قصر شیرین (دادیار شعبه اول) در خصوص شکایت آقای الف. علیه متهمی که از حساب بانکی وی واقع در بانک ملی شعبه قصر شیرین از طریق الکترونیک مبلغی برداشت شده و به حساب بانکی واقع در تهران واریزشده است به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت شماره 30 1145 - 28/10/92 به شایستگی دادسرای تهران صادر کرده است (ص 48 ) و دادسرای ناحیه 31 تهران (بازپرس شعبه --- ) به استناد رای وحدت رویه شماره 729 - 01/12/91 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در کلاهبرداری الکترونیکی مرجع قضایی محل حساب بانکی مال باخته را صالح به رسیدگی دانسته است با صدور قرار عدم صلاحیت شماره 8400236 - 21/05/93 پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده با تایید قرار عدم صلاحیت شماره 8400236 - 21/05/93 صادره از دادسرای تهران که مستند به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور است و تایید صلاحیت رسیدگی در دادسرای قصر شیرین بین دو مرجع مذکور مستندا به تبصره ماده 33 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب حل اختلاف به عمل می آید.

رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور - عضو معاون

بهنام اصل - خان بیگی

منبع

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)

برچسب‌ها