تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۰۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۱۹۵۳

پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای، دادسرای عمومی محل وقوع بانک صاحب حساب (محل واریز وجه) می‌باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

دادسرای عمومی قصر شیرین (دادیار شعبه اول) در خصوص شکایت آقای الف. علیه متهمی که از حساب بانکی وی واقع در بانک ملی شعبه قصر شیرین از طریق الکترونیک مبلغی برداشت شده و به حساب بانکی واقع در تهران واریزشده است به استناد ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت شماره ۳۰ ۱۱۴۵- ۲۸/۱۰/۹۲ به شایستگی دادسرای تهران صادر کرده است (ص ۴۸) و دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (بازپرس شعبه ۴) به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ -۰۱/۱۲/۹۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در کلاهبرداری الکترونیکی مرجع قضایی محل حساب بانکی مال باخته را صالح به رسیدگی دانسته است با صدور قرار عدم صلاحیت شماره ۸۴۰۰۲۳۶ - ۲۱/۰۵/۹۳ پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده با تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۸۴۰۰۲۳۶ - ۲۱/۰۵/۹۳ صادره از دادسرای تهران که مستند به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور است و تأیید صلاحیت رسیدگی در دادسرای قصر شیرین بین دو مرجع مذکور مستنداً به تبصره ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب حل اختلاف به عمل می آید.

رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور - عضو معاون

بهنام اصل - خان بیگی