ضمانت ثالث از پرداخت نفقه توسط ولی قهری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/02
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر فومن

موضوع

ضمانت ثالث از پرداخت نفقه توسط ولی قهری

پرسش

آیا ثالث می‌تواند ضامن پدر (ولی) در پرداخت نفقه فرزند (اقارب) شود؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال با توجه به ماده 699 قانون مدنی، تعلیق در التزام ضامن به تادیه دین مضمون‌عنه صحیح است و ثالث می‌تواند ضامن پدر در پرداخت نفقه اقارب شود.

نظر اکثریت

به استناد ماده 1199 قانون مدنی، پرداخت نفقه فرزند به عهده پدر است و این از جمله تکالیف و وظایف ناشی از حضانت در قبال فرزند است و قائم به شخص ولی بوده و تعهد قانونی ولی در پرداخت نفقه فرزند قابل نقل و انتقال نبوده. بنابراین چنین ضمانتی نه نقل ذمه به ذمه بوده ونه ضم ذمه به ذمه و موجب بری‌الذمه شدن ولی در قبال فرزند نمی‌گردد و از موضوع ماده 684 قانون مدنی منصرف می‌باشد.

نظر اقلیت

به استناد ماده 684 قانون مدنی، چون ذمه پدر بابت نفقه فرزند مشغول گردیده است و پدر، مدیون و فرزند، طلبکار می‌باشد، ثالث می‌تواند ضامن بدهکار در قبال طلبکار شود و چنین تعهدی قائم به شخص پدر (ولی) نمی‌باشد و با ضمانت ثالث، تعهد پدر مبنی بر پرداخت نفقه فرزند به ولی منتقل می‌شود (نقل ذمه به ذمه) و مضمون‌عنه (پدر) بری می‌شود و ذمه ضامن در قبال مضمون‌له (فرزند) مشغول می‌گردد.

منبع
برچسب‌ها