استرداد دادخواست فرجامی

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/02/27

پیام: در صورت استرداد دادخواست فرجامی، قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده ع. ا. ا. به وکالت از ف. ف. در مورخه 98/9/21 با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق با توجه به بند 2 شرایط عقد و کراهت موکله به طرفیت خوانده ع. ف. طرح دعوی نموده و اعلام کرده طبق حکم کیفری زوج به اتهام ضرب و جرح محکوم شده است. موکل کراهت دارد. به موجب دادنامه مورخه 98/2/30 زوج به اتهام ضرب و جرح عمدی زوجه به پرداخت دیات متعدد محکوم شده است.ص 7 ) زوج نیز حکم تمکین و ازدواج مجدد گرفته است. (تمکین در 97/11/14 ) شعبه *در 98/12/3 تشکیل جلسه داده است. ابتدا از شهود استماع شهادت شده است. 1 - س. ف. = مادر خواهان = چندین بار دخترم تماس گرفت که مورد ضرب و جرح قرار گرفته و چاقو به سرش زده حتی وقتی به خانه ما می امدند با دخترم سرو صدا می کرد فحش می داد. یکبار دندانش را شکست. 2 - م. ف. (پدر زوجه) 5 - 6 بار خودم شاهد بودم که دخترم را کتک کاری کرده است. یکبار با چاقو به سرش زده که شکایت کردیم. فقط یکبار شکایت کردیم. 3 - ا. ف. = خواهر زوجه = حتی در دوران عقد سه چهار بار در حیاط خانه شاهد کتک کاری خواهرم توسط داماد بودم. حتی گفتم چرا می زنید. به سرو صورت وی ضربه می زد. حتی خودش چند بار اقرار کرد که کتک کاری نموده و گفت دست خودش نبوده است. به خواهرم می گفت دختر دهاتی جای تو توی طویله است.خوانده گفته: قبول دارم. که جر و بحث کردیم. و بار اخر تهمت زد که من با کسی رابطه دارم. و من به او ضربه زدم. یکبار هم با خواهرش زیاد در ارتباط بود تذکر دادم. ایشان را هول داد و من هم او را هول دادم. چاقو نزدم. شب عروسی هم جر و بحث کردیم. دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. داوران زوجین به شرح برگ 44 پرونده نظر به عدم سازش داده اند. داور زوجه به شرح ص 45 اعلام کرده زوجه گفته در قبال طلاق کلیه حقوق خود را بذل می‌نماید. در جلسه مورخه 99/3/24 زوجه گفته از 414 سکه مهریه 374 سکه را بذل می نمایم. و سایر حقوق را هم بذل می کنم. قاضی مشاور اعلام کرده سوی رفتار و شرط بند 2 عقد محقق است. دادگاه به موجب دادنامه شماره * 99/4/18 با توجه به نظر داوری بر عدم سازش و احراز سوی رفتار زوج با توجه به شهادت شهود. و نظر قاضی مشاور و احراز تخلف زوج از شرط بند 2 عقد حکم به احراز شرایط وکالت در طلاق داده است. زوجه 374 سکه از 414 سکه مهریه و سایر حقوق مالی خود را بذل می‌نماید. اقای ع. ف. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. و شعبه *به موجب دادنامه شماره * 99/6/16 با توجه به اینکه دلیل و مدرکی که مثبت جرح با چاقو باشد. ارائه نشده و اثبات دیه زوجه هم با قسامه بوده است. با عدم احراز سوی رفتار دادنامه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوی زوجه صادر نموده است. اقای ع. ا. ا. به وکالت از ف. ف. از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان و پاسخ فرجامخوانده در زمان شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره* 99/6/16 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

فرجامخواهی اقای ع. ا. ا. به وکالت از ف. ف. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 99/6/16 صادره از شعبه *که به موجب ان با نقض دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعوی فرجامخواه از جهت درخواست صدور حکم طلاق به لحاظ سوی رفتار زوج و کراهت نسبت به وی صادر گردیده وارد و موجه میباشد. زیرا 1 - داوران مطابق محتویات پرونده نظر بر عدم امکان سازش داده اند و مضافا قاضی مشاور نیز نظر به احراز سوی رفتار زوج داده است. و دادگاه تجدیدنظر در مقام رد نظریه داوران و امکان سازش و نظریه قاضی مشاور باید مطابق ماده 27 و 2 قانون حمایت خانواده مستدلا اعلام نظر نمایند که مفاد دادنامه حداقل در خصوص نظریه داوری دارای نقض می‌باشد. 2 - سوی رفتار زوج با صدور رای محکومیت کیفری و پرداخت دیه به دلیل جراحات وارده به زوجه و مضافا گواهی بیمارستان که حکایت از جرح با چاقو به سر زوجه دارد. محرز است.و خود نشان از استمرار سوی رفتار دارد. 3 - زوج خود در جلسه دادرسی صراحتا اقرار نموده که با زوجه درگیری داشته و حداقل اقرار به این نموده که زوجه را هل می داده و سرش به جایی خورده و توجیهاتی از این قبیل لیکن اقرار وی به درگیری مسلم است. 4 - شهود متعدد نیز سوی رفتار زوج شامل ضرب و جرح یا توهین های زوج را تایید نموده اند. 5 - استشهادیه محلی ارائه شده حکایت از سوی رفتار زوج حتی در محل تحصیل زوجه دارد. و امضای کنندگان اعلام نموده‌اند حاضر به شهادت در دادگاه هستند که در صورت لزوم دادگاه می توانست از ایشان نیز استماع شهادت نماید. 5 - زوجه از ابتدا کراهت خود را نسبت به زوج اعلام نموده و به همین جهت حاضر شده از بخش اعظم از مهریه و کل سایر حقوق مالی خود در قبال طلاق گذشت نماید. لیکن دادگاه به این خواسته وی نیز مطابق مفاد ماده 1146 قانون مدنی توجه ننموده است. در حالی که کراهت ایجاد شده ناشی از رفتار غیر مسئولانه زوج خود از مصادیق عسر و حرج می‌باشد. 6 - دادگاه استدلال نموده دلیلی بر جرح با چاقو ارائه نشده است. در حالی که زوجه در منزل در کنار همسرش تنها بوده مورد جرح قرار گرفته چه دلیلی باید غیر از اثار جرح که مورد تایید پزشک قرار گرفته ارائه دهد. مضافا به اینکه زوج نیز خود اقرار به درگیری با زوجه و حداقل هل دادن او نموده است. و یا شکسته شدن دندان زوجه چگونه اتفاق افتاده است.چرا این موارد سوی رفتار نیست؟؟؟ لذا با توجه به مراتب ذکر شده مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌نماید.

با نقض دادنامه و اعاده پرونده شعبه *تشکیل جلسه داده است. اقای ع. ف. (زوج) در جلسه حاضر و اعلام کرده استشهادیه کاملا تقلبی است.و همه کسانی که امضای کردند. حاضر به شهادت هستند دیه هم با قسم ثابت شده است. حاضر به طلاق نیستم. زوجه اظهار داشته به دلیل خوف جانی و مالی توانایی سازش با ایشان را ندارم. جوانیم را گذاشتم ولی این اقا با مزاحمت های خود باعث اختلال اعصاب و روان من شده و الان تحت نظر دکتر هستم. بارها مرا مورد کتک و ضرب و جرح قرار داده است. در مورد استهشادیه هم که ایشان گفتند شهادت کافی است. ایشان همیشه به بنده توهین کردند. که تو دختر روستایی هستی و لیاقت زندگی در شهر را نداری ایشان مایل به طلاق بنده با بیست میلیون هستند اما من حاضرم هفتاد میلیون بابت مهریه و همه حقوق خودم و سایر حقوق را ببخشم. زوج گفته مخالف هستم. در اخر زوجه گفته با پرداخت 50 میلیون هم به طلاق رضایت دارم. قبلا گفتم از 414 سکه مهریه 374 سکه را می بخشم. دادگاه با ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره *مورخه 99/11/11 با توجه به ادعای زوجه به عسر و حرج و کراهت شدید و عدم صلح و سازش و اینکه زوجه حاضر شده 374 سکه از 414 سکه مهریه را بذل کند با رد اعتراض دادنامه بدوی را تایید نموده است. اقای ع. ف. از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان و پاسخ فرجامخوانده و مضافا استرداد فرجامخواهی در مورخه 99/12/13 توسط زوج به شرح ص 130 در زمان شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره */ 11/11 فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای متن رای

رای شعبه

در خصوص فرجامخواهی اقای ع. ف. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 99/11/11 صادره از شعبه *با توجه به اینکه فرجامخواه اقای ع. ف. فرجامخواهی خود را به شرح ص 131 پرونده در مورخه 99/12/13 مسترد نموده است. لذا با استناد به ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری ورعایت ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست فرجامخواهی مشارالیه را صادر می‌نماید./ا 400/3/4

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: س. م. ت.

منبع
برچسب‌ها