ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع

مأموران وزارت منابع طبیعی در حوزه استحفاظی خود نمیتوانند بهیچوجه از سهم مخبر و کاشف استفاده کنند.