ماهیت هیات داوری موضوع قانون پیش فروش آپارتمان

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پیش بینی داوری در قانون پیش فروش آپارتمان ارائه طریق به طرفین اختلاف است که بالقوه می‌توانند به داور مراجعه کنند؛ بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات داوری قانون مذکور صحیح نیست؛ زیرا نهاد بالفعلی که ظرفیت ارجاع داشته باشد وجود ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم الف. ن. در دادخواستی به طرفیت آقای الف.الف. ت. ایفای تعهدات وی را که از مبایعه نامه مورخ 1390/12/22 ناشی شده است مطالبه و خواستار شده است. شعبه --- دادگاه عمومی کرمانشاه به موجب دادنامه شماره --- - 1394/02/10 به استناد مواد 1 و 20 قانون پیش فروش ساختمان به صلاحیت هیات داوران پیش بینی شده در آن قانون از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی کرمانشاه به اعتبار صلاحیت هیات داوری پیش بینی شده در قانون پیش فروش ساختمان به شرحی که در قرار شماره --- - 1394/02/10 آن مرجع قضایی بازتاب یافته است با عنایت به این که پیش بینی داوری در قانون یاد شده ارائه طریق به اطراف اختلاف است که بالقوه می‌توانند برابر مقررات ماده 454 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی به داور مراجعه کنند و چون در آن قانون، نهاد بالفعلی که ظرفیت ارجاع به آن وجود داشته باشد دیده نمی شود، مستندا به ماده 28 قانون یاد شده با نقض قرار دادگاه پرونده را برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه صادر کننده قرار برمی گرداند.

عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

غلامحسین حیدری - محمدرضا خسروی

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها