اثر عدم حضور خواهان بدوی در جلسه رسیدگی تجدیدنظر

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر خواهان بدوی در مقام تجدیدنظرخوانده باشد؛ عدم حضور وی در جلسه تجدیدنظر موجب نادیده انگاشتن مستندات احتمالی بوده؛ بنابراین دادگاه تجدیدنظر جهت احتراز از ترتب امر مختوم، قرار ابطال دادخواست نخستین را صادر می کند.(بدوی ندارد)

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/04

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. م. باوکالت آقای م. مولایی به طرفیت آقای علی م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/05/31 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 142/500/000 ریال بابت مطالبه پنج فقره چک به شماره های 4 - 25652 هریک به مبلغ سی میلیون ریال 256260 - 89/2/25 به مبلغ 35/000/000 ریال و 256259 به مبلغ 17/500/000 ریال همگی عهده بانک ملی شهرداری نظرآباد مزید برخسارت دادرسی بوده نظربه اینکه متعاقب تشکیل جلسه دادرسی وتحقیق وبررسی ادعاء مفقودیت دسته چک جاری چکهای اشعاری نظریه کارشناس ابرازی در پرونده دیگری تحت شماره 901078 - 1394/05/05 مطمح نظرقرار گرفت که دلالت برنفی امضا چکهای اشعاری توسط تجدیدنظرخواه داشته وباوصف ابلاغ وقت جلسه دادرسی به تجدیدنظرخوانده اقتضاءداشت که مشارالیه جهت دفاع وطرح ایراد احتمالی حضور می یافت لیکن در جلسه دادرسی شرکت ننموده وانشاءرای در ماهیت قضیه نیز به لحاظ ترتب امر مختوم ممکن است موجب نادیه انگاشتن مستندات احتمالی خواهان بدوی گردد لذا دادگاه با اینوضعیت ضمن اجابت تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله با اعمال ماده 356 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی بانقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در اصل استظهارا به ماده 95 از قانون مزبور قرار ابطال دادخواست نخستین صادر واعلام می‌نماید.رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

فرهادمرادی -‌محمدجوادخیری

منبع
برچسب‌ها