ماده 5 آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها

استفاده از انشعاب برق یا گاز که برای مصارف دیگر برقرار شده، جهت استخراج رمزدارایی ممنوع میباشد. در صورت تخلف مطابق با قوانین مربوط اقدام می‌شود.