درخواست لغو حضانت در دوره اولویت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حق اولویت نگهداری طفل توسط مادر تا سن هفت سالگی نافی تکلیف پدر در صورت عدم توانایی مادر نیست؛ بنابراین درخواست لغو حضانت در این دوره قابل پذیرش است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی ح. ر. به طرفیت ف. پ. به خواسته لغوحضانت فرزند مشترک به نام ص. ر. با توجه به محتویات پرونده و احراز رابطه ابوینی میان طرفین و فرزند مشترک نظر به اظهارات خواهان مبنی بر اینکه فرزند را تا به حال که به سن 4 سالگی رسیده نگهداری نموده ام و پدرش خرج و مخارج نمی دهد و توانایی نگهداری اش را ندارم و تفاضای لغو حضانت و واگذاری حضانت فرزند را به پدرش دارم دادگاه نظر به اظهارات خواهان و پذیرش خواسته خواهان از ناحیه خوانده دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد ماده 1169 قانون مدنی با توضیح اینکه اولویت نگهداری مادر تا سن هفت سالگی نافی نگهداری از ناحیه پدر در صورت عدم توانایی مادر نیست ضمن لغو حضانت قبلی حکم به حضانت فرزند فوق الذکر به پدر را صادر و اعلام می‌نماید حق ملاقات فرزند برای مادر محفوظ است رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی خانواده یک تهران -

حاجی حسنی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. پ. به طرفیت آقای ح. ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1394/01/30 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن ضمن لغو حضانت تجدیدنظرخواه حضانت فرزند مشترک به پدر طفل (تجدیدنظرخوانده) واگذار شده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها