منظور از مقام قضایی در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/02
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

منظور از مقام قضایی در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش

منظور از مقام قضایی در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری فقط دادستان (دادیار - معاون) و قاضی دادگاه می‌باشد یا بازپرس را هم شامل می‌شود؟ (با توجه به اینکه تبصره ماده 82 مقرر داشته بازپرس می‌تواند ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید)

نظر هیئت عالی

ارجاع به میانجیگر چنانچه بازپرس هم بخواهد باید از طریق دادستان صورت گیرد مع الوصف در جرائمی که مستقیماً در دادگاه مطرح گردد این امکان وجود دارد.

نظر اکثریت

در جرایم تعزیری درجه6 اگر نزد بازپرس مطرح شود خود بازپرس می‌تواند بین طرفین سازش برقرار کند و نیاز به تقاضا از دادستان نیست اما اگر بخواهد پرونده را به شورای حل اختلاف بفرستد یا به میانجیگیری ارجاع نماید، باید از دادستان تقاضا نماید و اگر جرم قابل گذشت باشد در هر درجه که باشد، در راستای ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری، بدون تقاضا از دادستان می‌تواند ارجاع به میانجیگری نماید.

نظر اقلیت

با توجه به تعارض ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 82 همین قانون در خصوص ارجاع به میانجیگری توسط بازپرس، در هر حال بازپرس می بایست ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید و به نظر می‌رسد در تنظیم ماده 192 توجهی به تبصره ماده 82 نشده است.
البته نظریه مشورتی شماره 549/94/7- 2/3/94 اداره کل حقوقی قوه قضائیه اشعار دارد: ارجاع امر به میانجیگری تنها از سوی دادستان امکان پذیر است و سایر مقامات در این خصوص حق ارجاع ندارند.

منبع
برچسب‌ها