ماده 37 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

رئیس سازمان همطراز مقامات مندرج در بند (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری است.