دعوال فروش ملک مشاع در املاک موروثی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: املاک موروثی که در زمره ترکه محسوب می‌شوند منصرف از قانون افراز و فروش مال مشاع هستند و طرح خواسته صدور حکم به فروش ملک مشاع در این فرض صحیح نبوده و خواهان باید در خصوص آن ها دعوی تقسیم ترکه مطرح و تصریح کند در صورت عدم امکان تقسیم، با فروش مال موضوع ترکه، ثمن حاصل از فروش به نسبت حصه مالکانه بین تمام مالکین مشاع (وراث) تقسیم شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ل.م. با وکالت ک.ه. و.... به‌ طرفیت 1 - اداره ثبت و... به‌ خواسته صدور دستور فروش به پلاک ثبتی... واقع در بخش --- تهران نظر به اینکه به‌ موجب قانون افراز و فروش املاک مشاع صدور دستور فروش منوط به این است که ملک توسط تصمیم واحد ثبتی غیر قابل فروش اعلام شده و چون خواهان به اداره ثبت مراجعه نکرده و واحد ثبتی در خصوص عدم قابل افراز اظهارنظر نکرده دادگاه دعوی اقامه شده را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- بهلولی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در رابطه با تجدیدنظرخواهی ل.م. با وکالت ک.ه. به طرفیت ج. و.... همگی ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/11 صادر از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور دستور فروش پلاک ثبتی....بخش --- تهران به لحاظ ضرورت مراجعه اولیه به واحد ثبت اسناد و املاک و صدور حکم در آن مراجع دایر بر عدم قابلیت تقسیم ملک مشاع صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع‌ نظر از اینکه ملک موضوع دعوی به ادعای تجدیدنظرخواه موروثی بوده و درخواست ایشان معطوف به مواد 300 به بعد قانون امور حسبی می‌باشد و موضوع منصرف از قانون افراز و فروش مال مشاع می‌باشد با توجه به اینکه طرح خواسته صدور حکم به فروش ملک مشاع صحیح نبوده و تجدیدنظرخواه در نیل به مقصود مورد نظر می‌بایستی بر اساس مقررات مذکور درخواست تقسیم ترکه نماید و تصریح نماید در صورت عدم امکان تقسیم وفق مواد 314 ببعد قانون مرقوم با فروش مال موضوع ترکه ثمن حاصل از فروش به نسبت حصه مالکانه بین تمام مالکین مشاع (وراث) تقسیم گردد بنابراین دادگاه به استناد مواد 2 و 355 قانون آیین دادرسی مدنی به جهت مذکور و نه بر اساس استدلال مرجع محترم بدوی قرار تجدیدنظرخواسته را به سبب آن‌که دعوی به‌ صورت صحیح مطرح نشده النهایه با رد تجدیدنظرخواهی تایید می‌نماید رای صادر قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسوی- نوروزی

منبع
برچسب‌ها