رای شماره 419 مورخ 1381/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 348/81

شاکی: آقای ایرج مومنی

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 36138/ش مورخ 10/8/79 اداره ثبت منطقه شمال شرق تهران

تاریخ رای: یکشنبه 27 بهمن 1381

شماره دادنامه: 81/419

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، بخشنامه شماره 36138/ش مورخ 1379/08/01 اداره ثبت منطقه شمال شرق تهران به عنوان، کلیه دفاتر اسناد رسمی تهران مبنی بر بی اعتباری سند مالکیت سه دانگ پلاک شماره 609/6713 مفروز از 608 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 2 تهران خلاف قانون ثبت اسناد و املاک کشور و آیین‌نامه مربوطه و قانون مدنی بوده و درخواست ابطال آن را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه نامه شماره 36138/ش مورخ 1379/08/10 اداره ثبت منطقه شمال شرق تهران متضمن قواعد آمره کلی نیست و از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‌شود بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان‌نظر در هیات عمومی دیوان در قلمرو ماده فوق‌الاشعار نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع