تاثیر مشابهت محتوای دعوا بر اعتبار امر مختوممصداق اعتبار امر مختوم در دعاوی رابطه تغییر عنوان دعوا و اعتبارامر مختوم

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر محتوی دعوی سابق با خواسته فعلی یکسان بوده و مستندات نیز در دعوی سابق، مفهوما مورد رسیدگی قرار گرفته باشد؛ قرار رد دعوی فعلی صادر خواهد شد؛ زیرا صرف تغییر عنوان دعوی مانع از شمول ایراد اعتبار امر مختو مه نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/30

رای دادگاه

در خصوص درخواست آقای س. س. به وکالت از آقای الف. س. فرزند ع. به طرفیت آقای ف. پ. به خواسته مطالبه مبلغ 60/000 دلار آمریکا و خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 87/9/2 لغایت صدور اجرای حکم و حق الوکاله وکیل ،.... و تامین خواسته و......علیهذا، با توجه به آنکه موضوع ادعا با استناد به مستند عادی موید در اختیار قرار گرفتن شصت هزار دلار آمریکا و دادنامه شماره --- - 94/5/6 صادره از شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد طرح و اقامه قرار گرفته، در حالی که موافق با مدافعات صورت گرفته از سوی خوانده طی لایحه شماره 3328 مورخ 94/10/15 و ایراد به اعتبار امر مختوم بها، حسب دادنامه شماره --- مورخ 92/11/30 عین دعوای طرح شده و به همان میزان و موضوع سابقا بین همان اشخاص طرح و مورد رسیدگی و حکم قطعی قرار گرفته است، و تغییر محتوایی امر تاثیری بر متفاوت بودن ادعا نداشته ضمن آنکه امکان رجوع به دادگاه صادر کننده رای قطعی در صورت انطباق امر با مقررات مواد 426 به بعد قانون آ. د. م. وجود خواهد داشت که این امر منصرف از دعوی حاضر می‌باشد ،..... فلذا، با استناد به مقررات مواد 2 و 88 و 89 ناظر بر بند 6 ماده 84 قانون آ. د.م و اعتبار امر مختوم بهاء قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی عمومی تهران - محمد دیوسالار

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/03

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی الف. س. با وکالت س. س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/10/30 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته مطالبه مبلغ 60/000 دلار آمریکا و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه منتهی به صدور قرار رد گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا مطابق دادنامه شماره --- مورخه 92/11/30 صادره از شعبه محترم هشتاد و شش دادگاه عمومی حقوقی تهران سابقا موضوع مورد حکم قرار گرفته است با توجه به اینکه محتوی خواسته سابق با خواسته فعلی و مستند درخواست نیز به موجب یک فقره رسید عادی منضم به پرونده می‌باشد که مفهوما در دادنامه صدرالاشعار به آن پرداخته شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است تغییر عنوان دعوی نمی تواند مبنای طرح مجدد ادعا شود بنابراین دادگاه با استناد به ماده 353 قانون صدرالذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی اکبر شریعت - عباس موذن

منبع
برچسب‌ها