ماده 6 آیین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت

مصاحبه وزرا، معاونان رییس جمهور و سایر مسئولان در چهارچوب وظایف و مسئولیت های قانونی خود می‌باشد.