ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ه-) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده بنیاد است.