نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده بنیاد است.