مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه حقوق و پورسانت فروش

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی مطالبه حقوق، معوقات قانونی، پورسانت فروش و حق بیمه در صورت وجود قرارداد کار فیمابین طرفین که در آن به تنظیم براساس قانون کار اشاره و خواهان به عنوان کارمند خوانده تعیین شده است؛ در صلاحیت هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما اداره کار و رفاه و تامین اجتماعی(هیات تشخیص و حل اختلاف کارگری) است.

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1391/12/19 آقای س. ن. مدیر فروش ساکن جزیره... دادخواستی به طرفیت شرکت ا. واقع در... مستقر در دفتر شرکت ت. به خواسته مطالبه حقوق و معوقات قانونی و پورسانت فروش و حق بیمه و هشت ماه حقوق عقب افتاده - هزینه باربری کالای شرکت ا. و معوقات دو ساله جمعا دویست و ده میلیون ریال و بدوا تقاضای صدور قرار تامین خواسته تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کیش نموده که ریاست حوزه قضایی کیش دادخواست و ضمائم را عینا جهت رسیدگی و فصل خصومت به اداره کار کیش ارسال نموده که ریاست اداره کار کیش نیز در ظهر دادخواست مرقوم داشته‌اند چون کارفرمای مربوطه در جزیره کیش حضور ندارد و مجهول‌المکان می‌باشد که مراتب جهت اطلاع اعلام شده و ریاست حوزه قضایی پرونده را به شعبه --- دادگاه عمومی کیش ارجاع به کلاسه --- ثبت و شعبه یاد شده طی قرار شماره --- مورخ 1392/02/14 قرار تامین خواسته از اموال شرکت ا. و از اموال بلامعارض معادل دویست و ده میلیون ریال صادر نموده است (صفحه 26 ). و در تاریخ 1393/02/10 طی دادنامه شماره --- در خصوص دادخواست آقای س. ن. فرزند ع. به طرفیت شرکت ا. به خواسته مطالبه حقوق و معوقات قانونی و پورسانت فروش و حق بیمه و هشت ماه حقوق معوقه - هزینه باربری کالای شرکت ا. و معوقات دو ساله جمعا به مبلغ دویست و ده میلیون ریال با عنایت به قرارداد کار فیمابین طرفین که در صدر آن صراحتا به تنظیم آن قرارداد بر اساس قانون کار اشاره و خواهان به عنوان کارمند خوانده تعیین شده است و قرارداد مذکور مستند اصلی خواهان محسوب می‌شود دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و پرونده را جهت تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند که به این شعبه ارجاع و به کلاسه --- ثبت شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای رضا صفرپور عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

به دلالت اوراق پرونده و پیرو گزارش تنظیمی عضو ممیز در پرونده کلاسه --- شعبه دوم دیوان عالی کشور شعبه --- دادگاه عمومی جزایی کیش در پرونده شماره بایگانی --- در خصوص دادخواست آقای س. ن. به طرفیت شرکت ا. به خواسته مطالبه حقوق و معوقات قانونی و پورسانت فروش و حق بیمه و هشت ماه حقوق معوقه هزینه باربری کالای شرکت ا. و معوقات دو ساله جمعا به مبلغ دویست و ده میلیون ریال، طی دادنامه شماره --- 1393/10/10 با عنایت به قرار کار فیمابین طرفین که درصد آن صراحتا به تنظیم آن قرارداد بر اساس قانون کار اشاره و خواهان به عنوان کارمند خوانده تعیین شده است و قرارداد مذکور مستند اصلی خواهان محسوب می‌شود دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته ضمن نفی صلاحیت از خود مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال، شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز در پرونده کلاسه --- طی دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/12 به لحاظ اینکه در قرار عدم صلاحیت صادره مرجع صالح تعیین نشده است تا موجبی برای اظهارنظر و حل اختلاف و تشخیص صلاحیت وجود داشته باشد و لازم است دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحیت مرجعی را که صالح تشخیص می‌دهد در قرار خود صریحا ذکر نماید تا دیوان عالی کشور نفیا یا اثباتا در خصوص مورد نظر دهد پرونده را جهت رفع نقص عینا به شعبه مربوطه اعاده نموده، شعبه یکصد و دوم ( 102 ) دادگاه عمومی کیش نیز در تاریخ 1394/04/11 مرجع صالح را وفق تبصره ماده 25 قانون کار مصوب 1369/08/29 هیإت حل اختلاف کارگر و کارفرمای اداره کار و رفاه و تإمین اجتماعی جزیره کیش اعلام نموده مجددا پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال، به لحاظ وجود سابقه مجددا به این شعبه ارجاع به کلاسه --- ثبت و در دستور کار قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رضا صفرپور عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

با توجه به قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی کیش در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه دعوی آقای س. ن. به طرفیت شرکت ا. به خواسته مطالبه حقوق و معوقات قانونی و پورسانت فروش و حق بیمه و هشت ماه حقوق و معوقات قانونی هزینه باربری کالای شرکت مذکور و معوقات دو ساله جمعا به مبلغ دویست و ده میلیون ریال به صلاحیت رسیدگی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما اداره کار و رفاه و تامین اجتماعی جزیره کیش (هیات تشخیص و حل اختلاف کارگری) با توجه به اوراق پرونده و با توجه به استدلالی که در قرار مذکور شده است صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع نظریه و استدلال دادگاه صائب و مطابق موازین قانونی تشخیص لذا صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شعبه --- دادگاه عمومی کیش تایید و پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 از طریق همان دادگاه به مرجع مزبور ارسال می‌شود.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

دکتر احمد هاشمی - رضا صفرپور

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها