ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری

از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم موثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)