ماده 14 قانون محاسبات عمومی کشور

(اصلاحی 1369/08/20)- درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد‌اختصاصی منظور می‌گردد.