مسئول اثبات وجود رابطه کار، سابقه کار، میزان مزد و اضافه کار

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مراجع دادرسی کار، ارایه دلیل جهت اثبات وجود رابطه کار، سابقه کار، میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی، با کارگر است.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست شرکت ر.ت. به طرفیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته نقض رای شماره... هیات مذکور در خصوص بازگشت به کار، شکایت وارد نیست، زیرا عمده اعتراض شرکت ر.ت. به رای مذکور از این جهت است که با توجه به گزارش بازرس کار و محدودیت های ایجاد شده برای شرکت از سوی راه آهن و حذف تعدادی از واگن ها و حذف تعدادی از سیرها، امکان بازگشت به کار شاکی وجود ندارد. اما با توجه به مفاد پرونده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به دلالت لایحه شرکت ر.ت. در پرونده وارد ثالث، شرکت موصوف زمینه کار برای شاکی را فراهم کرده است. در نتیجه استناد به عدم وجود زمینه کار برای شاکی و نقض رای هیات حل اختلاف در خصوص بازگشت به کار، قابل پذیرش نیست و رای به رد شکایت در این خصوص صادر می‌شود. در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر اعتراض به رای مذکور از حیث تکلیف به پرداخت وجوه اضافه کاری و جمعه کاری، نظر به اینکه مطابق ماده 59 قانون کار و تبصره آن، ارجاع کار اضافی به کارگر به موافقت کارگری موکول شده است، در صورتی که کار اضافی از 4 ساعت در روز تجاوز کند نیازمند توافق طرفین است و مطابق ماده 87 آیین دادرسی کار، ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فی مابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر است و در پرونده حاضر شرکت ر.ت. منکر ارجاع کار اضافی است و سندی مبنی بر وجود توافق طرفین بر کار اضافی در پرونده اداره کار ملاحظه نمی شود، از این جهت رای تجدیدنظرخواسته در این قسمت واجد ایراد است و مستند به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای مذکور در این قسمت نقض می‌شود و برای تحقیق و رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران اعاده می‌گردد. در خصوص دادخواست آقای م.ن. به عنوان وارد ثالث، نظر به اینکه عمده ایراد ثالث به صدور دستور موقت در پرونده اصلی بوده است و تسریع در رسیدگی به پرونده را خواستار شده بوده و در خصوص دعوای اصلی به شرح پیش گفته اتخاذ تصمیم شده است و شاکی نیز اعتراض موثری به عمل نیاورده است، لذا حکم به رد شکایت ثالث صادر و اعلام می‌شود. این رای مستند به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری

دربین

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترضٌ به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای معترضٌ به عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نبی اله کرمی - محمد رضا دلاوری

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

آیین نامه ها (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها