رابطه اجرت المثل ایام زوجیت و نحله

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/02/20

پیام: هرگاه زوجه مستحق دریافت اجرت المثل شناخته نشود، دادگاه با در نظر گرفتن استطاعت مالی زوج و مدت سنوات زندگی مشترک مبلغی را به عنوان نحله جهت پرداخت زوج به زوجه تعیین می‌نماید.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

حسب محتویات پرونده اقای م. م. در تاریخ 1398/08/01 به طرفیت خانم ز. ا. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه عمومی *تقدیم نموده است.که جهت رسیدگی به شعبه دوم ارجاع گردیده است. خواهان دلیل خواسته خود را بیماری اعصاب و روان خوانده و اینکه وی بی دلیل و به بهانه واهی او را مورد ضرب و جرح عمدی قرار می دهد عنوان نموده است.وکیل زوجه ضمن اعلام مخالفت وی با طلاق اعلام کرده است.در صورت طلاق زوجه خواهان حقوق مالی خود از جمله نفقه و مهریه و تنصیف دارایی و نحله می‌باشد. در جلسه مورخ 1398/09/19 دادگاه خواهان گفته است.در سال 74 با خوانده ازدواج نموده و دارای یک دختر 20 ساله می‌باشند تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد. وکیل زوجه عرایض خود را به شرح لایحه تقدیمی اعلام کرده است. دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده است. داور زوج اعلام کرده است: من به این نتیجه رسیدم که زندگی به هیچ عنوان قابل ادامه دادن نمی‌باشد. داور زوجه مخالفت وی با طلاق و جدایی را اعلام کرده است. دادگاه تعیین حقوق مالی زوجه مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده را به کارشناس ارجاع نموده است. کارشناس منتخب نفقه زوجه را ماهیانه شش میلیون و نهصد هزار ریال و اجرت المثل وی را 350/000/000 ریال اعلام کرده است. وکیل زوجه با ارائه دادنامه صادره از شعبه *اعلام نموده است.موضوع اجرت المثل قبلا به درخواست زوجه رسیدگی و حکم بر بی حقی وی صادر شده است. (دادنامه پیوست می‌باشد.) در جلسه مورخ 1399/04/10 دادگاه وکیل زوجه اظهار داشته در خصوص مهریه تعداد 25 سکه از اداره ثبت مطالبه کردند. و الباقی بر ذمه زوج است. نسبت به نفقه معوقه در *اقدام نموده و ادعایی ندارد. یاسه هست وعده ندارد. در خصوص اجرت المثل هم سابقا مطرح دعوا کردیم که بی حقی صادر شده است.نسبت به جهیزیه ادعایی ندارد. نصف دارایی مورد مطالبه است. وکیل خواهان اعلام کرده است.اگر مدرکی در خصوص مالکیت موکلم دارند ما مشکلی نداریم منزل مسکونی تنها منزل موکل است.مستثنیات دین است. خوانده گفته است.تنها همان یک خانه را دارد. که سه دانگ است. مالک دیگری ندارد. دادگاه تعیین قیمت سه دانگ منزل مورد بحث را به کارشناس ارجاع کرده است.که کارشناس منتخب ارزش سه دانگ مذکور را پانزده میلیارد ریال اعلام نموده است. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1399/05/30 پس از درج مقدمه و خلاصه پرونده اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده و در خصوص حقوق مالی زوجه متذکر گردیده است. 1 - از مهریه زوجه تعداد بیست و پنج سکه تمام بهار ازادی از طریق دایره اجرای ثبت مطالبه گردیده و الباقی کماکان بر ذمه زوج است. 2 - در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت زوجه سابقا به موجب حکم قطعی بی حق شناخته شده است. 3 - نسبت به عنوان نفقه معوقه زوجه پرونده علیحده تشکیل گردیده است.و در خصوص نفقه ایام عده به جهت یایسه بودن زوجه و نوع طلاق که باین خواهدبود. حقی بر نفقه ایام عده ندارد. و 4 - مبلغ 18/000/000 ریال نفقه ایام عده و 5 - نسبت به جهیزیه زوجه ادعایی ندارد. در خصوص مطالبه نصف دارایی زوج نظر به اینکه صرفا سه دانگ از یک واحد مسکونی در *معرفی گردیده که تنها منزل زوج بوده و حسب نیابت انجام شده قیمت ان با شان خواهان سازگار است.لذا زوجه در این قسمت حقی نخواهد داشت. با اعتراض وتجدیدنظر خواهی وکیل زوجه شعبه *متکفل رسیدگی گردیده و به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1399/11/02 با توجه به اظهار زوجه مبنی بر اینکه یایسه نمی‌باشد. با اصلاح دادنامه بدوی از جهت نوع طلاق از باین به رجعی و اعلام استحقاق زوجه نسبت به نفقه ایام عده انرا در این قسمت تایید نموده است.و در خصوص تنصیف دارایی زوج نیز با استناد به اسناد ارائه شده با توجه به اینکه سه دانگ مسکونی قبل از ازدواج و از ناحیه پدر زوج بوی انتقال داده شده است.و مغازه مورد ادعا نیز طبق اظهار زوجه قبل از ازدواج خریداری شده است.ایراد ابرازی را وارد ندانسته و رای به تایید دادنامه بدوی در این قسمت نیز صادر نموده است.سپس براساس فرجامخواهی زوجه پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره*فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای متن رای

رای شعبه

فرجامخواهی خانم ز. ا. نسبت به دادنامه صادره از شعبه *به شماره فوق الذکر که حسب مفاد ان با اصلاح و تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *ضمن صدورگواهی عدم امکان سازش فیمابین زوجین زوجه مستحق اجرت المثل و تنصیف دارایی زوج شناخته نشده است.بدلیل نقص تحقیقاتی وارد است.زیرا 1 - حسب مفاد شق ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق هرگاه زوجه مستحق دریافت اجرت المثل شناخته نشود. دادگاه با در نظر گرفتن استطاعت مالی زوج و مدت سنوات زندگی مشترک مبلغی را به عنوان نحله جهت پرداخت زوج به زوجه تعیین می‌نماید. دادنامه از این جهت واجد نقص است. 2 - درج این جمله در خصوص الباقی مهریه زوجه (والباقی کماکان برذمه زوج است) کافی در تعیین تکلیف نمیباشد. و می‌بایست حکم به محکومیت زوج به پرداخت ان صادر شود. 3 - برابر اسناد ارائه شده زوج غیر 3 دانگ خریداری شده قبل از ازدواج ملک دیگری که از سازمان مسکن و شهرسازی واگذار شده و نیز یک دستگاه وسیله نقلیه ای که در سال 1396 خریداری نموده است.دارد. که در خصوص این دو مورد نیز بررسی و اظهارنظر نشده است.و نیز ذکر این جمله در دادنامه بدوی که قیمت منزل مسکونی با شان خواهان سازگار است.فاقد وجهه قانونی است.زیرا شرط تنصیف عام است.و شامل همه موارد مالکیت تحصیل شده بعد از عقد می‌گردد. بنای علیهذا به استناد بند 5 ماده 371 و شق الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته رسیدگی مجدد را به دادگاه محترم صادرکننده ارجاع می‌نماید./ا 400/2/29

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: دکتر ح. ح.

منبع
برچسب‌ها