نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.