ماده 45 قانون محاسبات عمومی کشور

مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته‌ های سرمایه ‌ای و جاری شرکت را که در مفاد ‌اساسنامه آنها پیش‌ بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور گردد.