تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوای طلاق به درخواست زوجه، چنانچه خواهان حق الزحمه داوری خود و خوانده را در مهلت مقرر تودیع نکند، از آنجایی که اتخاذ تصمیم در ماهیت این دعوی بدون انجام داوری و ارائه نظریه داوری خواهان و خوانده (زوجه و زوج) ممکن نمی‌باشد، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند.(ملاحظه: در رای بدوی به قانون منسوخ استناد شده است. تبصره 2 ماده واحده طلاق مصوب 1371 در سال 1391 توسط قانون حمایت خانواده نسخ شده است اما چون استناد شده است در بخش مستندات گذاشتم)

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/30

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان ب. م.ش. فرزند الف. به طرفیت خوانده م. ف. فرزند م. به خواسته طلاق به درخواست زوجه و به شرح دادخواست تقدیمی، نظربه اینکه خواهان حق الزحمه داوری خود و خوانده را جهت انجام داوری در مهلت مقرر تودیع ننموده‌اند و از طرفی اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوی بدون انجام داوری و ارائه نظریه داوری خواهان و خوانده (زوجه و زوج) ممکن نمی‌باشد لذا دادگاه با استفاده از وحدت ملاک ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 15 آیین‌نامه اجرایی ماده 28 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می‌نماید النهایه رای صادره حضوری محسوب و حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران - ناصر علیپور

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/26

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم ب. م.ش. به طرفیت آقای م. ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/10/30 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران به خواسته صدور حکم طلاق که به موجب آن قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواه صادر شده است و از این حیث مورد اعتراض مشارالیه واقع شده است موجه تشخیص داده نمی شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه مشارالیها و از ناحیه معترض عنها دلیل یا دلایلی که موجبات نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از حیث شکلی و ماهوی ایراد به آن وارد نمی‌باشد و صحیحا صادر گردیده است لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی رای صادره به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در مرجع محترم دیوان عالی کشور می‌باشد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

محمد حیدری- جعفر نجفی رسا

منبع
برچسب‌ها