اثر مصالحه دعوا بر متفرعات آن

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه طرفین؛ دعوای مطالبه وجه نقد رایج را به مصالحه خاتمه دهند و در خصوص متفرعات دعوا(هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه) سکوت کرده باشند این امر به منزله انصراف از اخذ آن محسوب می‌شود و ذینفع نمی تواند بعدا دعوای خسارات یادشده مطرح کند.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده: در تاریخ 12/7/91 شرکت... به مدیریت آقای ه.م. با وکالت آقای الف.ل. دادخواستی به طرفیت شرکت مهندسی ط به مدیریت آقای دکتر م به خواسته مطالبه مبلغ 89126450 ریال حق الوکاله مرحله بدوی و تجدیدنظر و اجراء پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی مشهد و خسارت تاخیر تادیه موضوع دادنامه شماره --- از تاریخ 12/5/88 لغایت 1/7/91 با احتساب مطلق خسارات تقدیم و توضیحا اعلام نموده به موجب دادنامه شماره --- دادگاه عمومی مشهد به شماره فوق الذکر خوانده محکوم بپرداخت مبلغ 549/546/000/10 ریال در حق شرکت موکل محکوم شده متاسفانه شرکت خوانده پس از انقضاء مدت دو سال و نیم از تاریخ تقدیم دادخواست 16/5/88 تا تاریخ 1/7/91 مبادرت به تادیه دین و اجرای مفاد اجراییه نمی‌نماید که این تاخیر و پرداخت مقارن با تغییر فاحش شاخص تورم بوده و موجب زیان فاحش موکل گردیده است. از سوی دیگر به لحاظ تعبیر خوانده مبلغ 891264450 ریال بابت حق الوکاله وکیل مرحله بدوی - تجدیدنظر - اجراء پرونده کلاسه --- /910030 اجرای احکام بر شرکت عمل گردیده با توجه به اینکه وجه نقد و پول درواقع نماینده میزان خرید است و اینجا نه تنها محکوم علیه و مدیون موکل این جانب را از انتفاعی مسلم محروم کرده بلکه گذر زمان هم از ارزش پول می کاهد و هرگونه تفسیری موجب تضییع حقوق موکل این جانب می‌شود علی هذا طبق مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی و عمومات قانون مدنی من جمله مواد 221 و 228 و قاعده لا ضرر و ماده 532 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت خسارات تاخیر تادیه محکوم به موضوع دادنامه معنونه بر اساس شاخص تورم از تاریخ تقدیم دادخواست پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی مشهد و مضافا حق الوکاله های پرونده کلاسه فوق با احتساب مطلق خسارات دادرسی دارم. پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی مشهد ارجاع گردیده دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده خوانده حاضر نشده وکیل خواهان در دادگاه حاضر و مطالب مندرج در دادخواست را تکرار نموده و اظهار داشته موکل در پرونده شماره 880341 شعبه --- دادگاه عمومی مشهد دعوی مطالبه وجه به طرفیت شرکت خوانده مطرح که النهایه منجر به حکم شایسته شماره 00676 - 28/12/89 گردیده و این دادنامه طی دادنامه شماره --- در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تایید گردیده و درنتیجه طبق دادخواست تقدیمی تقاضای صدور حکم را نموده و اظهار داشته با عنایت به اینکه صورت جلسه ( 30/6/91 ) به صراحت مفاد و مندرجات آن در خصوص کیفیت اجرای مفاد دادنامه موضوع اجرا سند تنظیم گردیده و هیچ توافقی در خصوص خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت آن معمول نگردیده تا در حکم مصالحه نسبت به آن تلقی گردد. مضافا به اینکه خسارات تاخیر تادیه و دادرسی حق الوکاله موضوع دادنامه فوق نبوده و مورد مطالبه حق خواهان قرار نگرفته لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارم. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره --- - 4/9/92 اجمالا چنین رای داده در خصوص دادخواست شرکت.به مدیریت آقای ه.م. با وکالت آقای الف.ل. به طرفیت شرکت مهندسی ط به مدیریت آقای دکتر م به خواسته مبلغ 89126450 ریال حق الوکاله وکیل مرحله بدوی و تجدیدنظر و اجراء پرونده شماره 00324 شعبه --- دادگاه عمومی مشهد و خسارت تاخیر تادیه موضوع دادنامه شماره --- - 12/5/88 لغایت 1/7/91 با احتساب مطلق خسارات دادرسی نظر به اینکه وکیل خواهان اظهار داشته با توجه به اصل لزوم جبران خسارت زیان دیده و عدم انجام تعهد محکوم علیه و نیز توجها به تحولات اقتصادی و اینکه پرداخت باید مطابق با وضعیت روز جامعه باشد و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و عمومات قانونی مدنی من جمله مواد 221 و 228 و قاعده لا ضرر و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای محکومیت شرکت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم به موضوع دادنامه معنونه را بر اساس شاخص تورم از تاریخ تقدیم دادخواست پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی مشهد و مضافا حق الوکاله های پرونده کلاسه فوق با احتساب مطلق خسارات دادرسی را خواستارم و خوانده با وصف ابلاغ واقعی حاضر شده پرونده اجرایی کلاسه --- /910030 ملاحظه که طرفین به شرح صورت جلسه مورخ 30/6/91 نسبت به مفاد دادنامه اجرایی سازش و توافق نموده‌اند و پرونده اجرایی مختومه گردیده هرچند توافق نامه اجریی مورخ 30/6/91 خود یک تبدیل تعهد است تعهد جدیدی را طرفین ایجاد و به آن عمل کردند در ثانی وقتی طرفین تقاضای مختومه بودن پرونده را نموده‌اند و تراضی کرده اند یعنی نسبت به اصل موضوع صلح کرده اند متفرعات دعوی خواسته های خواهان داخل در صلح محسوب و ماده 576 قانون مدنی نیز موید این مطلب است ثالثا رویه قضایی هم موید این موضوع است وقتی که طرفین سازش و تقاضای مختومه کردن پرونده اجرایی را نموده‌اند و در خصوص تفرعات دعوی سکوت کرده اند مطالبه متفرعات آن از قبیل حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر و خسارات دادرسی توجیه قانونی نداشته لذا در اجرای ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان خراسان رضوی می‌باشد شرکت...به مدیریت آقای ه.م. با وکالت آقای الف.ل. از دادنامه صادره در تاریخ 23/1/93 درخواست رسیدگی فرجامی را نموده و آقای الف.الف.با تقدیم وکالت نامه و لایحه خود را وکیل فرجام خوانده معرفی نموده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفته لوایح هنگام شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با ملاحظه دادنامه فرجام خواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده اعتراضات و جهات فرجام خواهی فرجام خواه منطبق با شقوق ماده 371 و مفاد ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد با این تقدیر ضمن رد اعتراضات فرجامی دادنامه فرجام خواسته را که صحیحا صادر و خالی از ایراد و اشکال است مستندا به ماده 370 قانون مرقوم ابرام می‌نماید.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

سعیدی - نقیب الحسینی

منبع
برچسب‌ها