نقص دادخواست واخواهی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه دادخواست واخواهی، از حیث هزینه دادرسی، ناقص باشد، دادگاه پرونده را جهت صدور اخطار رفع نقص، به دفتر شعبه اعاده می‌نماید و در صورت عدم رفع نقص در موعد مقرر، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر صادر می کند، رد می‌شود بنابراین، صدور قرار رد دادخواست واخواهی از سوی دادگاه، صحیح نیست.

رای دادگاه بدوی

در مورد دادخواست واخواهی آقای ح. غ. فرزند غ. به طرفیت آقای ح. ف. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/7/27 صادره از این شعبه دادگاه ،با توجه به اینکه واخواه علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه جهت رفع نقص برای پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی (پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 86/800/000 ) به عمل نیاورده است و مهلت قانونی نیز منقضی گردیده است لذا وفق ملاک تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار رد دادخواست واخواهی صادر و اعلام میگردد.رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه اول حقوقی دادگاه بخش کهریزک

عباسی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/07/08 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک که بر قرار رد واخواهی ح. غ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/07/27 به لحاظ عدم رفع نقص اشعار دارد قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که اولا مقنن ملاک تفکیک آراء صادره از محاکم را از حیث حضوری یا غیابی بودن به شرح ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی احصاء نموده است و برای محکوم علیه غایب حق واخواهی را در نظر گرفته است که رسیدگی در مرحله واخواهی همانا رسیدگی اولیه و در تعقیب دادرسی منتهی به دادنامه غیابی می‌باشد بنابراین تمام مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌گردد در مرحله واخواهی هم ساری و جاری می‌باشد ثانیا یکی از مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌گردد قرار رد دفتر در صورت ناقص بودن دادخواست می‌باشد بنابراین چنانچه دادخواست واخواهی از حیث هزینه دادرسی ناقص باشد دادگاه به حکم مقرر در ماده 66 قانون مرقوم تکلیف داشته است که پرونده را به دفتر اعاده و در صورت عدم رفع نقص در موعد مقرر قانونی (ده روز) پس از ارسال اخطاریه رفع نقص دادخواست به موجب قراری که از ناحیه مدیردفتر صادر می‌گردد مردود اعلام می‌شود و موجبی برای اظهارنظر قاضی محکمه نبوده است از این رو اصدار قرار رد دادخواست از ناحیه قاضی محکمه فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه با استناد به قسمت آخر از ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و پرونده را جهت اعمال مقررات ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

منبع

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها