توجه هیأت گزینش به علت عدم انجام فرایض دینی داوطلب استخدام

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رد صلاحیت افراد از سوی هیات گزینش به دلیل عدم انجام فرایض دینی، بدون توجه به دلایل از جمله عذر شرعی در انجام واجبات و ارائه مدارک پزشکی، فاقد وجاهت قانونی است.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه شاکی تقاضای استخدام در اداره مشتکی عنه [وزارت کشاورزی] داشته است لیکن اخیرا موضوع پرونده وی جهت وضعیت استخدامی در هسته گزینش مطرح گردیده است، با عنایت به اینکه تصمیم و اعلام نظر هسته گزینش مستلزم بررسی و تحقیق کافی در مورد سوابق وضعیت افراد می‌باشد و رعایت مقررات و مفاد ماده 15 قانون گزینش از جمله قواعد آمره در نحوه رسیدگی به پرونده های گزینش بوده که در صورت عدم رعایت آن به لحاظ مخدوش بودن تصمیم، موجبات رسیدگی دیوان عدالت اداری برابر اصول 170 و 173 قانون اساسی و ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای افراد فراهم شد، بدین لحاظ چون مقررات شکلی در خصوص پرونده شاکی رعایت نگردیده و صدور رای گزینش با توجه به دلائل و مدارک شاکی از جمله عذر شرعی در انجام واجبات و ارائه مدارک پزشکی و بیان صادقانه موضوع به مصاحبه گر، بیانگر مخدوش بودن تصمیم معترض عنه و عدم رعایت مقررات شکلی در انجام تحقیقات از سوی مرجع مورد شکایت بوده است، بدین لحاظ مستندا به مواد 1 و 2 و 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بورود شکایت و الزام مشتکی عنه به بررسی مجدد پرونده با رعایت مفاد و مقررات این دادنامه و قوانین حاکم به موضوع صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رییس علی البدل شعبه --- دیوان عدالت اداری - دهقان

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شواهد و قرائن حاکی از تحت درمان بودن شاکی و اینکه زیر نظر پزشک بوده و در انجام قرایض معذور بوده است مستلزم رسیدگی مجدد در شرایط عادی می‌باشد، نظر بر اینکه از سوی تجدیدنظرخواه، ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره... تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

موسوی - عاشوری

محتوای مرتبط (6 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها