موخره ‌آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی

نخست‌وزیر - ‌میرحسین موسوی