نظریه مشورتی شماره 7/99/1563 مورخ 1399/10/24

تاریخ نظریه: 1399/10/24
شماره نظریه: 7/99/1563
شماره پرونده: 99-168-1563 ک

استعلام:

چنانچه پس از صدور قرار تامین کیفری و اخذ آخرین دفاع از متهم، بر اساس درخواست شاکی قرار ترک تعقیب صادر شود و شاکی در کمتر از یک سال تعقیب مجدد متهم را درخواست نموده استکند؛
1- آیا تعقیب مجدد نیاز به احضار مجدد متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تامین مجدد است؟
2- در صورتی که قرار تامین صادرشده از نوع وثیقه باشد، آیا پس از صدور قرار ترک تعقیب وثیقه‌گذار می‌تواند درخواست آزادی وثیقه را کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، با درخواست شاکی به تعقیب مجدد متهم، بر اساس ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب ادامه می‌یابد و با فرض تفهیم اتهام به متهم و اخذ آخرین دفاع، موجب قانونی جهت تفهیم مجدد اتهام و اخذ آخرین دفاع نیست.
ثانیاً، با لحاظ ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و الغای قرار تأمین کیفری با صدور قرار ترک تعقیب، در صورت درخواست شاکی دائر بر تعقیب مجدد، باید برای متهم قرار تأمین کیفری مجدد صادر شود.
2- با توجه به آن‌چه در بند یک گفته شد، با الغای قرار تأمین کیفری (وثیقه)، از وثیقه مأخوذه نیز رفع توقیف به عمل می‌آید.

منبع