مطالبه خسارت وارده به خودرو ناشی از سقوط درخت

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطالبه خسارت وارده به خودرو به دلیل طوفان شدید و سقوط یک اصله درخت به طرفیت شهرداری، مطالبه خسارت ناشی از تسبیب بوده و منوط به احراز رابطه علیت بین فعل ارتکابی و خسارت ایجاد شده است و مادامی که تقصیر خوانده در چهارچوب قانون اثبات نشود، دعوی مطالبه خسارت با استناد به قرار تامین دلیل فاقد وجاهت قانونی است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/03

رای دادگاه

در خصوص دعوای مطرح شده از ناحیه آقای م. ز.س. به طرفیت شهرداری اسلامشهر(منطقه 4 )به خواسته مطالبه وجه به میزان 51 . 000 . 000 ریال بابت خسارت وارده به خودرو با شماره انتظامی 993 ه 99 ایران 33 ، به انضمام کلیه خسارات قانونی؛ بدین شرح که خواهان مدعی گردیده است مطابق مستندات موجود در پرونده بی مبالاتی خوانده و کوتاهی در انجام وظایف مرتبط با نگهداری اشجار موجود در معابر منجر به ایراد خسارت به وسیله ایشان گردیده و بر اساس نظریه کارشناسی موجود در پرونده خواهان تقصیری در خسارات ایجاد شده نداشته است و جبران خسارات وارده مورد تقاضا می‌باشد،از طرفی پس از طی مراحل قانونی جهت تعیین وقت رسیدگی از ناحیه خوانده دفاعیاتی در مورد عدم صلاحیت دادگاه عمومی و لزوم طرح دعوا در دیوان عدالت اداری و غیر واقعی بودن موضوع ایراد خسارت مطرح گردیده که مورد پذیرشدادگاه قرار نگرفته و از آنجایی که نظریه کارشناسی در مورد میزان خسارات ایراد شده به وسیله نقلیه خواهان مصون از تعرض باقی مانده است ،بنابراین دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اقدامات انجام شده دعوی خواهان را در ارتباط با خسارات وارده به وسیله نقلیه خواهان و خسارات دادرسی وارد تشخیص و به استناد مواد 198 - 515 - 519 - 525 قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 331 و 335 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی با توجه به ماده 55 قانون شهرداری، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 51 . 000 . 000 ریال بابت اصل خواسته وپرداخت کلیه خسارت دادرسی درحق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره به استناد مواد 331 و 336 قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان می‌باشد.

دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان اسلامشهررضا مرادی حقگو

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/03

رای دادگاه

شهرداری اسلامشهر با نمایندگی (مدیریت) ع. ن.پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/12/3 صادره از شعبه محترم پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 51/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی صادر شده، تجدیدنظرخواهی نموده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته متضمن جهات موجه در نقض است زیرا خواسته خواهان مطالبه خسارت ناشی از تسبیب است و اظهار داشته به دلیل طوفان شدید و سقوط یک اصله درخت خسارتی به ماشین 206 وارد شده است و با استناد به یک فقره قرار تامین دلیل تقاضای مطالبه خسارت نموده است دادگاه ،مطالبه خسارت ناشی از تقصیر منوط به احراز رابطه علیت بین فعل ارتکابی و خسارت دچار شده می داند و تا زمانی که تقصیر تجدیدنظرخواه در چهارچوب قانون اثبات نشود دعوی مطالبه خسارت وجاهت قانونی ندارد.بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی اکبر شریعت - عباس موذن

منبع
برچسب‌ها