مرجع رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه به دلیل تعلق شناسنامه به دیگری، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رای خلاصه جریان پرونده

خواهان پرونده آقای ج.م به طرفیت ثبت احوال تبریز مطرح نموده و توضیح داده است که از شناسنامه برادر متوفای خود که متولد 1360/01/23 بوده است تاکنون استفاده کرده و در واقع خود دارای شناسنامه نمی‌باشد ولی متولد 1367/01/23 می‌باشد و از دادگاه تقاضای الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه برای وی با تاریخ 1367/01/23 و با مشخصات مندرج در شناسنامه را نموده است و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تبریز با این استدلال که تفاوت سن ادعایی خواهان با سن مندرج در شناسنامه او بیش از 5 سال و خواسته خواهان ابطال شناسنامه متعلق به برادر متوفای اوست طبق دادنامه شماره --- - 1393/12/06 قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون ماده واحده مصوب 1367 مستقر در ثبت احوال صادر کرده است.به تاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رای میدهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

کمیسیون ماده واحده مستقر در ثبت احوال به درخواست تغییر تولد بیش از 5 سال صاحب شناسنامه رسیدگی می‌نماید و با درخواست اشخاص مدعی فاقد شناسنامه نمی‌تواند تاریخ تولد برادر متوفای او را تغییر داده و به شخص زنده اختصاص دهد بنابرین قرار عدم صلاحیت 201297 - 1393/12/06 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تبریز قابل تایید مطابق ماده 28 ق.آ.د.م نمی‌باشد و فاقد اعتبار قانونی است پرونده برای رسیدگی قانونی اعاده می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور

ابراهیم بهنام اصل - محمد سلیمانی

منبع
برچسب‌ها