ارسال کیفرخواست شفاهی از طرف دادگاه به دادسرا برای تحقیقات

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/21
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر پاسارگاد

موضوع

ارسال کیفرخواست شفاهی از طرف دادگاه به دادسرا برای تحقیقات

پرسش

پس از ارسال پرونده به دادگاه در راستای کیفرخواست شفاهی آیا می‌توان مجدد پرونده را برای انجام تحقیقات به دادسرا ارسال نمود؟

نظر هیئت عالی

مستفاد از ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام موارد رفع نقص به دادسرا بلااشکال است. نتیجتاً نظریه اقلیت صحیح و صائب اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

آنچه در ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان می‌دارد؛ دادگاه پس از ارسال پرونده از ناحیه دادسرا رسیدگی و رای صادر می‌کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقات را لازم بداند آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطین دادگستری می‌دهد. در این ماده اشاره‌ای به ارسال پرونده به دادسرا ندارد و باید پرونده ثبت شعبه دادگاه باشد و در راستای دستورات دادگاه، موارد از دادسرا خواسته شود و هدف قانونگذار از تصویب چنین ماده‌‌ای تسریع در روند رسیدگی و حذف مرحله تحقیقات در داسرا می‌باشد؛ فلذا دلیلی بر ارسال پرونده به دادسرا ندارد.

نظر اقلیت

دادسرا در معیت دادگاه می‌باشد و زمانی‌که کیفرخواست شفاهی به دادگاه ارسال شد دادگاه می‌تواند در راستای ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری موارد رفع نقص را به دادسرا اعلام نماید؛ چون در این ماده به صراحت اعلام می‌دارد در صورتی‌که مستلزم انجام تحقیقات باشد دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوطه درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند؛ بنابراین می‌شود پرونده را به دادسرا اعاده نمود.

منبع
برچسب‌ها