اعتبار حکم به رد دعوا

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: «حکم به رد»; فاقد معنای حقوقی است؛ زیرا «رد دعوی»; از شئون رای شکلی غیر ماهوی (قرار) بوده و تسری به رای ماهوی غیر شکلی (حکم) ندارد؛ بنابراین چنانچه مرجع قضایی پس از رسیدگی ماهوی دعوی را غیر موجه تشخیص دهد حکم بر «بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن»; صادر می کند.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست بنی. (موسسه املاک ک.) به طرفیت وزارت الف...وآموزش و پرورش منطقه... به خواسته خلع ید خواندگان از پلاک ثبتی../..و محکومیت آنها به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1374/12/23 لغایت اجرای کامل دادنامه دادگاه نظر به پاسخ استعلام ثبتی به شماره....مورخ 1392/07/30 که دلالت بر عدم مالکیت خواهان بر پلاک ثبتی مذکور دارد خواسته ایشان را وارد ندانسته مستندا به ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -

خیابانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه ب. (سازمان اموال و املاک ک.) به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1 - وزارت.... 2 - آموزش و پرورش... و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/06/08 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رد دعوای بدوی تجدیدنظر خواه نسبت به خواسته خلع ید خواندگان از پلاک ثبتی.../...و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 74/12/23 13 تا اجرای حکم اشعار داشته مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تائید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ،مستلزم نقض می‌باشد زیرا: مرجع محترم رسیدگی نخستین بر اساس پاسخ استعلام ثبتی مندرج در برگ 37 پرونده مبادرت به صدور دادنامه معترض عنه نموده که پاسخ مرقوم مبین فقدان مالکیت رسمی و قانونی خواهان بدوی (تجدیدنظر خواه) در موضوع خواسته (پلاک... فرعی از....اصلی بوده لیکن مطابق رونوشت سند مالکیت ابرازی به ضمیمه دادخواست تقدیمی حاوی دعوی بدوی (برگهای اول و دوم پرونده) و پاسخ استعلام ثبتی اخیر وارده به شماره 009529 مورخ 1393/12/04 مندرج در برگ 63 پرونده مالکیت رسمی و قانونی خواهان یاد شده بر قطعه دوم تفکیکی به مساحت 6943/30 مترمربع به شماره ثبتی...فرعی از...اصلی واقع در اراج محرزو مسلم گردیده لهذا دادنامه تجدیدنظر خواسته در موضع قانونی اصدار نیافته و از آنجا که مطابق رویه قاطع مراجع عالی قضایی و دکترین موثر حقوقی حکم به رد فاقد معنای حقوقی است زیرا رد دعوی از شوون رای شکلی غیر ماهوی (قرار) بوده و قابل تسری به رای ماهوی غیر شکلی (حکم) نخواهد بود بنابراین چنانچه مرجع قضایی صالحه پس از رسیدگی ماهوی دعوی را غیر موجه تشخیص دهد با صدور حکم بر بیحقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود که در ما نحن فیه و بدون رعایت موازین یاد شده و علیرغم نقیصه شکلی در عدم پذیرش و عدم اجابت دعوی بدوی و به عوض صدور رای سلبی شکلی مبادرت به صدرو رای ماهوی سلبی و در قالب حکم به رد دعوی نموده که قابل توجیه نمی‌باشد لهذا و از آنجا که رای معترض عنه بدون ورود ماهوی و رسیدگی ماهیتی به دعوی بدوی اصدار یافته و صرف تسمیه ان به حکم مبین شناسائی ماهیت آن به عنوان رای ماهوی (حکم) نمی‌باشد لهذا دادگاه با استناد به بخش اخیر ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی واتخاذ وحدت از ملاک مفهوم و منطوق ماده 403 همان قانون بدوا با شناسایی رای موضوع دادنامه مرقوم به رای شکلی و غیر ماهوی (قرار) و تلقی از ان به قرار رد دعوی که در غیر موضع قانونی اصدار یافته سپس با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مطروحه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 ، 3 قانون پیش گفته ضمن نقض رای تلقی به قرار شده موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی خواهان بدوی و توسط مرجع محترم رسیدگی صدرالذکر را مقرر داشته و به ان منظور پرونده امر عینا به آن مرجع ارسال می گرد. رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدرضا طاهری - جعفر افراشی

منبع
برچسب‌ها