رای شماره 95 مورخ 1381/03/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 25/80

شاکی: آقای رحمانقلی رنجکش

موضوع: ابطال بند 4 صورتجلسه شماره 24 مورخ 29/10/1378 شورای اسلامی شهر و اجارگاه

تاریخ رای: یکشنبه 19 خرداد 1381

شماره دادنامه: 95

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شواری اسلامی شهر و اجارگاه مطابق بند 4 صورتجلسه شماره 24 مورخ 1378/10/29 از محصولات برگ سبز چای به میزان 2% قیمت خرید آن از طریق مدیران عامل کارخانجات چای به حساب شهرداری و اجارگاه واریز گردد که عملاً علاوه بر محصولات کشاورزان چایکاران شهر و اجارگاه از برگ سبز چای روستاییان هم به میزان 2% قیمت خرید اخذ عوارض نموده‌اند. این عمل به استناد ماده 2 تصویب‌نامه شماره 32495/ت21823ه- مورخ 1378/08/10 هیات وزیران موضوع وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر فقط در محدوده شهری بایست انجام گیرد نه خارج از محدوده شهر که با قانون مغایرت داشته است. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بند 4 مصوبه مذکور را دارم.شورای اسلامی شهر و اجارگاه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ش/112/103 مورخ 1380/03/30 اعلام داشته‌اند، با توجه به اینکه تعداد هفت باب کارخانه چای‌سازی در محدوده شهری و اجارگاه همه ساله اقدام به خرید برگ سبز در محل کارخانه می‌نمایند و افراد از نقاط مختلف با مراجعه به کارخانجات واقع در محدوده شهری که از خدمات شهرداری و اجارگاه بهره‌مندند اقدام به فروش برگ سبز به کارخانجات می‌کنند طبق بند 4 صورتجلسه برقراری 2% بهای برگ سبز مورد معامله در کارخانجات یاد شده را به عنوان عوارض شهرداری تصویب و نهایتاً پس از طی مراحل قانونی به مرحله عمل درآمده است. هیچ یک از کارخانجات چای‌سازی منطقه و اجارگاه در محدوده روستایی قرار ندارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

بند 4 صورتجلسه شماره 24 مورخ 1378/10/29 شورای اسلامی شهر و اجارگاه مبنی بر اخذ 2% قیمت برگ سبز چای مورد عمل در کارخانجات چای از طریق سازمان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع