‌ماده 22 قانون سازمان برق ایران

آن قسمت از قوانین و آئین‌نامه‌ها و مقررات که با مفاد این قانون مغایرت دارد ملغی می‌گردد.