‌ماده 4 قانون سازمان برق ایران

وزارت آب و برق در اجرای وظائف خود میتواند هر قسمت از اختیارات خود را در حدود این قانون و با رعایت مقررات مربوط به‌ شرکتهای برق منطقه‌ای یا موسسات دولتی و یا شهرداریها و یا شرکتهای تعاونی روستائی تفویض نماید.