تمدید قرار تامین منتهی به بازداشت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/20
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستانه اشرفیه

موضوع

تمدید قرار تامین منتهی به بازداشت

پرسش

الف مرتکب سرقت مقرون به آزار شده است. وی متعاقب صدور قرار وثیقه و عجز از تودیع آن به زندان معرفی شده است. با انقضای سه ماه، تکلیف بازپرس در خصوص تمدید قرار چیست؟ با عنایت به انقضای حداقل مجازات حبس مربوط به جرم ارتکاب یافته، مجرم باید بلاقید آزاد شود یا خیر؟

نظر هیات عالی

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 1408/98/07 - 1398/10/02 به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است:
مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست زیرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق الذکر، مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه متهم وجود دارد، باید تحت قرار تامین کیفری باشد، اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تامینی را که منتهی به بازداشت وی شده است با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود.

نظر اکثریت

گرچه به استناد ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، موعد بازداشت متهم به علت صدور قرار بازداشت موقت و یا قرار تامین منتهی به بازداشت، نمی‌تواند از حداقل مجازات قانونی جرم فراتر برود اما در جرایمی که در خصوص آن‌ها رد مال مطرح است، می‌توان قرار تامین به میزان ضرر و زیان وارده به بزه‌دیده صادر نمود و به استناد ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری 1399، در صدور قرار تامین علاوه بر مجازات قانونی جرم، میزان خسارات وارده به بزه‌دیده نیز باید لحاظ شود.

نظر اقلیت

ملاک زمان بازداشت متهم به دلیل صدور قرار بازداشت موقت و یا قرار تامین منتهی به بازداشت، همان است که در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است و با انقضای حداقل مجازات جرم ارتکاب یافته، باید متهم بلاقید آزاد شود.

منبع
برچسب‌ها