بدون عنوان

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/07/05

رای دادگاه

آقای ه. پور بابایی به وکالت از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ی کشور به طرفیت آقای س.ق.الف. ش. با وکالت آقای ج. م. دادخواستی مبنی بر تخلیه عین مستاجره، مطالبه اجرت المثل اموال به انضمام خسارات دادرسی تاخیر تادیه تقدیم کرده که در تاریخ 92/5/4 شعبه ارجاع شده است در شرح دادخواست بیان شده خواهان به عنوان مالک پلاک ثبتی شماره 5428 - 6933 بخش --- تهران در تاریخ 88/4/1 آن را به مدت دو سال تا تاریخ 90/4/1 به خوانده اجاره داده لیکن خوانده پس از انقضای مدت اجاره از تخلیه و تحویل آن استنکاف می ورزد و در مقابل وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته آپارتمان تحت اجاره به عنوان منزل سازمانی بوده که طبق مقررات باید به خوانده واگذار شود ضمن آنکه اساسا دادگاه صالح به رسیدگی نیست. دادگاه اعتقاد دارد اولا: تشخیص استحقاق خوانده برای خرید منزل سازمانی برعهده دیوان عدالت اداری و مستلزم طرح دعواست. ثانیا: تاسیس و تشکیل واحد تخلیه خانه های سازمانی زیر نظر دادستان شهرستان نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نیست با این اوصاف دادگاه دعوای تخلیه را مسلم و ثابت است ثابت می داند به استناد مواد 308 و 311 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تخلیه آپارتمان فوق تحت پلاک ثبتی --- - 6933 بخش --- تهران صادر و اعلام می‌گردد. این رای حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد. پرونده برای رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل و خسارت تاخیر تادیه مفتوح می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رجبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی آقای س.ق.الف. ش. باوکالت آقای جواد مرزبند به طرفیت سازمان شهرداریها و دهیاریها کشور نسبت به دادنامه شماره --- - 93/7/5 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر تخلیه یک دستگاه آپارتمان مورد اجاره به عنوان خانه سازمانی، وارد نیست. پیش بینی ترتیب خاصی برای تخلیه خانه سازمانی بدون نیاز به اقامه دعوی در آیین‌نامه مربوط به طرز استفاده کارمندان دولت از خانه های سازمانی مانع مراجعه به دادگاه نمیگردد و توسل به مقررات راجع به واگذاری برای استدامه ید بر ملک مذکور پس از مدت مقرر در اجاره نامه بلاوجه میباشد. بنابراین دادگاه تجدید نظر خواهی را موثر در نقض و تخدیش دادنامه تجدید نظر خواسته ودر راستای مقررات ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و مستندابه مواد 351 و 358 قانون مذکور بااصلاح مستند قانونی حکم صادره به ماده 198 قانون اخیر الذکر و ماده 10 قانون مدنی و ماده 2 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمان تجدید نظر خواهی را رد و دادنامه مارالذکر راتایید می نماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران

عطا فیصری - حاجی حسنی

محتوای مرتبط (6 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها