طرح دعوی خلع ید قبل از اخذ صورتمجلس تفکیکی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف عدم تنظیم صورتمجلس تفکیکی نافی مالکیت مالک نیست؛ بنابراین امکان طرح دعوی خلع ید توسط وی وجود دارد.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوای آقای ع.م. ف. با وکالت اقای م. خ. به طرفیت خواندگان آقای م.ه. ف. با وکالت بعدی آقای ج. ش.و آقای ح. ف.ب. و آقای ب. ا. و آقای ر. ف. به خواسته صدور حکم خلع ید خوانده ردیف اول نسبت به 2/318 دانگ از 6 دانگ عرصه و اعیان که مشتمل بر 4 واحد آپارتمان احداثی اول غربی و اول جنوبی و دوم جنوبی و چهارم غربی با تمام متعلقات و منضمات از جمله انباری ها از پلاک ثبتی جدید.... فرعی از...اصلی بخش.... تهران مذکور در قرارداد ساخت شماره.... 1390/04/25 مقوم به 320/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد صورتجلسه مورخه 1393/09/09 در دادگاه که حسب دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول پس از استعلام از اداره ثبت اسناد مربوطه حسب ظاهر به دلیل عدم تنظیم صورتمجلس تفکیکی برای پلاک ثبتی مورد نظر اصولا مالکیتی نسبت به 4 واحد آپارتمان اعلامی خواهان به صورت مجزی مورد تایید قرار نگرفته است فلذا نظر به اینکه دعوای خلع ید فرع بر مالکیت خواهان است در حال حاضر دعوای خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته به استناد مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 672 - 1383/10/01 قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام میدارد.قرار اصداری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران

فلاح

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. ف. با وکالت آقای م. خ. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به خلع ید تجدیدنظرخوانده ردیف اول (م.ه. ف.) نسبت به 2/318 دانگ از 6 دانگ عرصه واعیان مشتمل بر 4 واحدآپارتمان احداثی اول غربی و اول جنوبی و دوم جنوبی و چهارم غربی با تمام متعلقات ومنضمات ازجمله انبارها ازپلاک ثبتی جدید....فرعی از.... اصلی بخش... تهران به انضمام خسارات دادرسی صادرگردید وارد وموجه است بدین لحاظ که به موجب سند رسمی شماره....و پاسخ استعلام ثبتی به شماره....مورخ 1393/10/17 (ص 61 ) مالکیت مشاعی تجدیدنظرخواه نسبت به ملک متنازع فیه محرز بوده و با عنایت به اسناد ابرازی میزان ونوع مالکیت وی نسبت به 2/318 دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان می‌باشد وصرف عدم تنظیم صورتمجلس تفکیکی نافی مالکیت تجدیدنظرخواه نخواهد بود و دادگاه محترم بدوی مکلف است نفیایا یا اثباتا نسبت به دعوی تجدیدنظرخواه اظهارنظر نماید لذا قرارصادره را واجدایرادقانونی دانسته و با استنادبه ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امورمدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه، پرونده چهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران

سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (1 مورد)

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها