نظریه مشورتی شماره 7/1401/377 مورخ 1401/08/21

تاریخ نظریه: 1401/08/21
شماره نظریه: 7/1401/377
شماره پرونده: 1401-76-377 ح

استعلام:

مالک رسمی میزان دویست متر مربع مشاع از یک پلاک ثبتی را به شخصی هبه می‌کند و قبض و اقباض نیز صورت می‌گیرد؛ بعد از عقد هبه به سبب تقسیم پلاک ثبتی میان متهب و دیگر مالکان مشاعی، دویست متر مربع زمین مفروز به متهب تعلق می‌گیرد و پس از تقسیم، واهب به هبه رجوع می‌کند. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا رجوع فوق صحیح و قابل ترتیب اثر است؟
2- آیا می‌توان گفت به سبب تقسیم پلاک ثبتی فوق، بخشی از حصه مشاعی عین مرهوبه، به دیگر شرکا انتقال یافته است و به این سبب، رجوع از هبه صحیح نیست؟
3- آیا می‌توان گفت؛ به سبب تقسیم پلاک ثبتی فوق، بخشی از حصه مشاعی عین موهوبه، متعلق حق‌ دیگر شرکا قرار گرفته است و به این سبب، رجوع از هبه صحیح نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال، چنانچه ملک اصطلاحاً مفروزالتصرف باشد و پس از هبه با رضایت دیگر شرکای مال مشاع قبض محقق شده باشد، عقد هبه واقع شده است و صرف تقسیم بعدی پلاک ثبتی مشاعی مانعی برای رجوع واهب نیست؛ زیرا اولاً، اصل بر قابلیت رجوع عقد هبه است؛ مگر در مورد بندهای چهارگانه موضوع ماده 803 قانون مدنی. ثانیاً، صرف تقسیم به نحو مطرح‌شده در استعلام، از مصادیق بندهای چهارگانه ماده 803 قانون مدنی نمی‌باشد.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)