نظریه مشورتی شماره 7/96/2499 مورخ 1396/10/18

تاریخ نظریه: 1396/10/18
شماره نظریه: 7/96/2499
شماره پرونده: 1856-1/168-95

استعلام:

مطابق تبصره 2 ماده 2 از قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی تعیین میزان مسئولیتهای کیفری و مدنی سوانح ریلی ناشی از فعالیتهای را آهن توسط کمیسیون های جلوگیری از سوانح را آهن مستقر در نواحی صورت می پذیرد و در صورت اعتراض اصحاب دعوی موضوع به کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن ارجاع و نظریه این کمیسیون غیر قابل اعتراض می‌باشد که در صدور آراء قضایی به عنوان نظر کارشناسی ملاک عمل قرار می‌گیرد حال اگر متهمین به نظریه کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن اعتراض نمایند 1- با توجه به سط آخر ماده مذکور اعتراض آنان غیر قابل رسیدگی می‌باشد؟ یا اینکه چون نظریه کمیسیون عالی طریقیت دارد قابل ارجاع به کارشناسان دیگر می‌باشد
2- در صورتی که بپذیریم قابل ارجاع به کارشناسی می‌باشد با عنایت به اینکه نظریه کمیسیون عالی توسط 7 نفر کارشناس تنظیم و امضاء می‌شود موضوع می بایست به هیئت 10 نفره کارشناسان ارجاع شود یا به احدی از کارشناسان با تجربه ارجاع گردد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به مقررات تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384، نظریه کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه‌آهن از سوی اصحاب دعوی قابل اعتراض نمی‌باشد، ولکن چون نظریه مزبور به منزله نظریه کارشناسی محسوب می‌گردد، مقررات تبصره 2 ماده 2 قانون فوق الذکر، مانع از آن نیست که مقام قضایی در اجرای مواد 165 و 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورت لزوم از نظریه سایر کارشناسان استفاده نماید.
2- گر چه از مقررات قانونی راجع به کارشناسان استفاده می‌شود، تعداد کارشناسان منتخب حسب نوع، حجم کار کارشناسی و تخصص کارشناسان، به تشخیص مقام قضایی ذیربط می‌باشد، در فرض سوال با توجه به این‌که مقنن تعداد اعضا‌ی کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه‌آهن را هفت نفر تعیین کرده است، در صورتی که دادگاه برابر ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نظر این کمیسیون را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه نداند، تعداد کارشناسان منتخب نباید از تعداد اعضاء این کمیسیون کمتر باشد.

منبع