نظریه مشورتی شماره 7/1402/317 مورخ 1402/05/23

تاریخ نظریه: 1402/05/23
شماره نظریه: 7/1402/317
شماره پرونده: 1402-96-317ع

استعلام:

آیا دادگستری به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات، وظیفه اجرای آرای هیات موضوع ماده 38 قانون شهرداری‌ها را دارد؟ آیا اجرای آراء کمیسیون‌ها و نهادهای شبه‌قضایی توسط اجرای احکام دادگستری‌ها، مستلزم تصریح قانون است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف نظر از آنکه در فرض استعلام به هیات موضوع ماده 38 قانون شهردار‌ی تصریح شده و ظاهراً مقصود هیات موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت (آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران) مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390) است، قانونگذار در این آیین‌نامه مقرره‌ای مبنی بر آنکه اجرای رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آن بر عهده اجرای احکام دادگستری است، وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری تکلیفی در این خصوص ندارد و با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رای باید آن را اجرا کند.

منبع