‎‎‎ماده 62 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

در صورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین‌ المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا می ‌پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است‌.