نظریه مشورتی شماره 7/93/1677 مورخ 1393/07/20

تاریخ نظریه: 1393/07/20
شماره نظریه: 7/93/1677
شماره پرونده: 6170-1/168-93

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت تکمیل تحقیقات مقدماتی و بدون صدور کیفرخواست وبا شرایط گفته شده درآن پرونده یا به تشخیص شخص دادستان ویا با پیشنهاد بازپرس وبا اعزام متهم به دادگاه، در صورت حضور شاکی همراه او، دعوای کیفری به صورت شفاهی مطرح می‌شود وبازپرس غیر از انجام تحقیقات مقدماتی وپیشنهاد ارسال پرونده به دادگاه، وظیفه دیگری برایش متصّور نمیباشد. کمااینکه اگر تحقیقات از نظر دادگاه کامل نباشد، میتواند انجام آن را از ضابطان یا مقامات دادسرا بخواهد؛ ولی اخذ تأمین دراین حالت نیز با دادگاه است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)