درخواست طلاق به استناد اعتیاد زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با احراز اعتیاد زوج، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید و درصورت استنکاف زوج، صیغه طلاق توسط سردفتر اسناد رسمی جاری می‌گردد.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم ص.ج. دادخواستی به‌طرفیت آقای ح.ق. به‌خواسته صدور گواهی عدم‌امکان‌سازش جهت طلاق به‌واسطه تخلف زوج از شرایط ضمن عقد نکاح تقدیم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان... نموده و دادگاه در دادنامه شماره --- - 1391/08/20 با عنایت به اظهارات زوجه که همسر وی معتاد است و از وی کراهت دارد و حاضر به بذل نصف مهریه خود به زوج جهت طلاق می‌باشد و نظر به مدارک موجود که حکایت از سابقه زوج به اعتیاد دارد و اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران موثر در صلح و سازش نبوده و تحقق شرط هفتم از شروط ضمن عقد، لهذا به زوجه اجازه داده که با وکالت از زوج، خود را در یکی از دفاتر رسمی طلاق مطلقه به طلاق خلع نماید و رای صادره مورد اعتراض زوج واقع و پرونده در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... مطرح شده‌است و دادگاه در دادنامه شماره --- - 1392/07/17 با احراز شرط هفتم، شرط نهم را هم محرز دانسته و ترک اعتیاد را با مدت طولانی اعتیاد غیرمحقق دانسته و به زوجه اجازه داده‌است که با محرز بودن شرایط اعمال وکالت در طلاق، خود را به طلاق خلع مطلقه کند و از طرفی زوج ملزم به طلاق است و در صورت استنکاف سردفتر به نمایندگی از دادگاه طلاق را صادر می‌کند و رای صادره مورد اعتراض زوج واقع و درخواست فرجام‌خواهی نموده‌است و پرونده به این شعبه ارسال شده‌است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به سابقه زوج به اعتیاد و نیز اتهام سرقت که مدرک آن در پرونده وجود دارد و این امر مخالف شروط ضمن عقد نکاح است (شرط هفتم که مورد تایید دادگاه بدوی و تجدیدنظر است، بلکه دادگاه تجدیدنظر تخلف از شرط نهم را هم احراز نموده) و بر این اساس دادگاه اجازه داده که زوجه خود را مطلقه به طلاق خلع نماید؛ یعنی نیمی از مهر را بذل کند و از ناحیه زوج از باب وکالت قبول بذل کند و زوج هم وی را مطلقه کند و اگر او از این امر استنکاف کند، به سردفتر مرجوعٌ‌الیه اجازه داده که به نمایندگی از زوج، صیغه طلاق را جاری کند و این امر هر چند مورد اعتراض و فرجام‌خواهی زوج واقع شده، مع ذلک اعتراض مردود و رای صادره ابرام می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور

مرتضی فاضل - محمد ربانی نژاد

منبع

عناوین و برچسب‌ها