رای تکراری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به، در صورتی که خواهان مدعی باشد که مال توقیف شده، محل کسب و امرار معاش ایشان است؛ با توجه به اینکه در صورت پذیرش این موضوع از سوی دادگاه، اعسار مجددا قابل طرح است، به جای حکم به رد دعوی باید قرار رد دعوی اعسار صادر شود.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دعوی الف. ت. فرزند ح. با وکالت آقای م. الف. به طرفیت س.م. د.خ. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به در پرونده کلاسه به شماره دادنامه.........،نظر به اینکه خواهان به موجب دادخواست و سایر منضمات آن اعلام اعسار از پرداخت محکوم به در پرونده را نموده است ومستند خود را استشهادیه پیوستی ذکر نموده است دادگاه با ملاحظه استشهادیه موصوف واظهارات وکیل خوانده مبنی بر توقیف سرقفلی متعلق به خواهان بوده وبا این توقیف موردی برای اعسار صادق نیست لذا دادگاه به دلیل عدم صحت ادعای خواهان محرز نگردید مستندا به ماده 197 قانون آ د م حکم به رداعسار خواهان ازپرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره فوق را صادر می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران

رفیع خدایاری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی الف. ت. باوکالت م. الف. به طرفیت س.م. د. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/26 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره --- مورخ 1388/01/25 به جهت توقیف مال محکوم به رد شده است ووکیل تجدیدنظرخواه مدعی است مال توقیف شده محل کسب وامرار معاش ایشان میباشد ودرصورت پذیرش این موضوع ازناحیه دادگاه موضوع قابل طرح است بنابراین بااصلاح حکم به رد دعوی به قرار رد دعوی بااختیار حاصله از ماده 351 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی وبا بررسی ومداقه در محتویات پرونده نظربه اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده مستنداٌ به ماده 353 ازقانون یاد شده بااصلاح انجام گرفته تایید میگردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هوشنگ امامی -علیرضا صیدی

عناوین و برچسب‌ها